کتابخانه احادیث شیعه

35. بركت در زندگي

صفحه اختصاصي حديث و آيات وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ؛ حديث
اگر اهل شهرها و آبادى ها ايمان آورده و تقوا پيشه مى كردند قطعا بركات آسمان و زمين را برايشان مى گشوديم.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله: قالَ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ... اِذا قالَ الْعَبْدُ: «بِسمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»قالَ اللّه ُ ـ جَلَّ جَلالُهُ ـ : بَدَاَ عَبْدى بِاسمى، وَ حَقٌّ عَلَىَّ اَنْ اُتـَمِّمَ لَهُ اُمورَهُ و اُبارِكَ لَهُ فىاَحْوالِهِ؛
خداوند فرمود: «... هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه الرحمن الرحيم، خداى متعالمى گويد: بنده من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را درهمه حال، بركت دهم». حديث
نمایش منبع
نيكى و نيكوكاران را دوست بداريد. سوگند به آن كه جانم به دست اوست، بركت وتندرستى، با نيكى و نيكوكاران است. حديث
نمایش منبع
هرگاه يكى از شما به خانه خود وارد مى شود، سلام كند، چرا كه سلام بركت مى آوردو فرشتگان با سلام دهنده انس مى گيرند. حديث
نمایش منبع
در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه ]بركت وپيروزى است. حديث
نمایش منبع
ر كس روزى اى دارد كه حتما به او خواهد رسيد. پس هر كس به آن راضى شود، برايشپُر بركت خواهد شد و او را بس خواهد بود و هر كس به آن راضى نباشد، نه بركت خواهديافت و نه او را بس خواهد بود. روزى در پى انسان است، آن گونه كه اجلش در پى اوست. حديث
نمایش منبع
نماز، از آيين هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است.براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در روزى است. حديث
نمایش منبع
با هم غذا بخوريد و پراكنده نباشيد، كه بركت با جماعت است. حديث
نمایش منبع
هرگاه سفره پهن مى شود، چهار هزار فرشته در اطراف آن گرد مى آيند. چون بندهبگويد: «بسم اللّه » فرشتگان مى گويند: «خداوند، به غذايتان بركت دهد!» سپس بهشيطان مى گويند: «اى فاسق! بيرون شو. تو بر آنان، راه تسلّط ندارى». حديث
نمایش منبع
رحمت خدا بر پدرى كه داراى دخترانى است! دختران، با بركت و دوست داشتنى اندو پسران، مژده آورند. دختران باقيات الصالحات (بازماندگان شايسته)اند. حديث
نمایش منبع
هر كس به نام من نامگذارى كند و بركت و خجستگى مرا اميد داشته باشد، بركت بهسوى او خواهد آمد و تا قيامت (باقى) خواهد بود. حديث
نمایش منبع
در مدارا، فزونى و بركت است، و هر كس از مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است. حديث
نمایش منبع
عيادت كننده بيمار، در بركت فرو مى رود و چون نزد بيمار بنشيند، در آن غوطه ورمى شود. حديث
نمایش منبع
آسايش و راحتى، كاميابى و رستگارى و پيروزى، بركت و گذشت و تندرستىو عافيت، بشارت و خرّمى و رضايتمندى، قرب و خويشاوندى، يارى و پيروزىو توانمندى، شادى و محبّت، از سوى خداى متعال، بر كسى باد كه على بن ابى طالبرا دوست بدارد، ولايت او را بپذيرد، به او اقتدا كند، به برترى او اقرار نمايد، و امامانِپس از او را به ولايت بپذيرد. بر من است كه آنان را در شفاعتم وارد كنم. بر پروردگارمن است كه خواسته مرا درباره آنان اجابت كند. آنان پيروان من هستند و هر كه ازمن پيروى كند، از من است. حديث
نمایش منبع
هيچ سفره اى با بركت تر از سفره اى نيست كه يتيم بر سر آن بنشيند. حديث
نمایش منبع
چون خداوند، وسايل زندگى مردم را آفريد، بركت ها را در كشاورزى و گوسفنددارىقرار داد. حديث
نمایش منبع
خريدار و فروشنده، تا از يكديگر جدا نشده اند، اختيار [فسخ معامله را ]دارند. اگرراست بگويند و [عيب را] آشكار بگويند، داد و ستد براى هر دو، بركت خواهد داشت، واگر [عيب را ]بپوشانند و دروغ بگويند بركت دادوستدشان خواهد رفت. حديث
نمایش منبع
سه چيز است كه اگر مردم آثار آن را مى دانستند، به جهت حريص بودن به خير وبركتى كه در آنها هست، به قرعه متوسل مى شدند: اذان نماز، شتاب به نماز جماعت ونماز در صف اول. حديث
نمایش منبع
هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد]، خداوند، بركتروزى را بر او حرام مى كند، مگر آن كه توبه كند [و جبران نمايد]. حديث
نمایش منبع
جماعت، غذاى سحر و غذا دادن در شب، بركت است. سحرى بخوريد تا نيرويتانزياد شود. سحرى بخوريد تا به سنّت عمل كرده باشيد؛ سحرى بخوريد هر چند يكجرعه آب باشد. حديث
نمایش منبع
تا وقتى مردم امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و يكديگر را در نيكى و تقوا،يارى مى رسانند، در خير و نيكى اند، آن گاه كه چنين نكنند، بركت ها از آنانگرفته مى شود و بعضى بر بعض ديگر مسلّط مى گردند و در زمين و در آسمان،هيچ ياورى نخواهند داشت. حديث
نمایش منبع
خانه را شرافتى است. شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) وهم نشينان خوب است. و خانه را بركتى است، بركت خانه جايگاه خوب آن، وسعتمحوطه آن و همسايگان خوب آن است. حديث
نمایش منبع
شيعيان ما كسانى اند كه در راه ولايت ما بذل و بخشش مى كنند، در راه دوستى ما بهيكديگر محبت مى نمايند، در راه زنده نگه داشتن امر و مكتب ما به ديدار هم مى روند.چون خشميگين شوند، ظلم نمى كنند و چون راضى شوند، زياده روى نمى كنند، براىهمسايگانشان مايه بركت اند و نسبت به هم نشينان خود در صلح و آرامش اند. حديث
نمایش منبع
بركت در مال كسى است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و يارى رساند و بهخويشاوندان كمك نمايد. حديث
نمایش منبع
هرگاه نيّت ها فاسد باشد، بركت از ميان مى رود. حديث
نمایش منبع
هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت ها از ميان مى رود. حديث
نمایش منبع
اگر مردم سخن خدا و پيامبرش را مى شنيدند، آسمان بارانش را و زمين بركتش را بهآنان مى بخشيد و هرگز در اين امّت، اختلاف و زدوخورد پيش نمى آمد و همه از نعمتسر سبز دنيا تا روز قيامت، برخوردار مى شدند. حديث
نمایش منبع
در بيان آنچه هنگام ظهور امام زمان عليه السلام رخ مى دهد : بركت از آسمان به سوى زمينفرو مى ريزد، تا آن جا كه درخت از ميوه فراوانى كه خداوند در آن مى افزايد، مى شكند.(مردم) ميوه زمستان را در تابستان و ميوه تابستان را در زمستان مى خورند و اينمعناى سخن خداوند است كه: (و اگر مردمِ آبادى ها ايمان مى آوردند و تقوا پيشهمى كردند، بركت هايى از آسمان و زمين به روى آنان مى گشوديم، ليكن تكذيب كردند). حديث
نمایش منبع
فتوا دهندگان بزرگانِ دانشمندان اند و فقيهان پيشوايانى كه از آنان بر اداى پيمانعلم تعهد گرفته شده است، نشستن نزد آنان بركت است و نگاه به آنان روشنى است. حديث
نمایش منبع
اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى نياز مى شوند و به اذن خداوند متعالآسمان روزى خود را فرو مى فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى ريزد. حديث
نمایش منبع
از قسم خوردن بپرهيزيد، چرا كه كالا را تلف مى كند و بركت را از بين مى برد. حديث
نمایش منبع
خدايا! بر محمّد و خاندان او، درود فرست و آنچه را برايم قسمت كرده و ياروزى نموده اى، حلال، پاك، فراوان، با بركت، دست يافتنى و آسان به دست آمدنى قراربده، با راحتى، عافيت، تندرستى و خوش بختى از سوى خود مقرر كن! به درستىكه تو بر هر چيز توانايى. حديث
نمایش منبع
بدانيد كه خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است پس آنان كه درزندگى و پس از مرگ من، از روى سبك شمردن و يا انكار، آن را ترك كنند، با وجود اين كهپيشواى عادلى دارند، خداوند وحدتشان نبخشد و در كارشان بركت ندهد، آگاه باشيد نهزكات، نه نماز، نه حج و نه روزه آنان پذيرفته است. بدانيد كه زندگى آنان بركتى نخواهدداشت، مگر توبه كنند. حديث
نمایش منبع
مشورت با عاقلِ خيرخواه، خجستگى، بركت، رشد و توفيقى از سوى خداست. حديث
نمایش منبع
به راستى كه حرام، افزايش نمى يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر انفاق شود،پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه اى به سوى آتش خواهد بود. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله:

ليسَ الإيمانُ بالتَّحَلّي و لا بالتَّمَنّي ، و لكنَّ الإيمانَ ما خَلَصَ في القلبِ و صَدّقَهُ الأعمالُ؛

ايمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلكه ايمان آن است كه در دل خالص باشد و عمل آن را تصديق كند.

بحار الأنوار : 69 / 72 / 26

چهل حدیث « سیره نبوی » صلی الله علیه و آله

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646