کتابخانه احادیث شیعه

حرف الف

عطايت را فراموش كن ؛ وعده ات را به ياد آر .
نمایش منبع
برادرت را در راه بردن [به نيكى ها] يارى رسان .
نمایش منبع
به كسى كه به تو بدى كرده، نيكى كن و از كسى كه بر تو ناروايى روا داشته، درگذر .
نمایش منبع
بدكار را يا كسى را كه به تو بدى كرده است) با كردار نيكت اصلاح كن ، و با گفتار نيك و زيبايت به خوبى رهنمون شو .
نمایش منبع
كارت را پوشيده دار و رازت را عروسِ هر خواستگارى نكن .
نمایش منبع
آنچه را براى خود مى پسندى براى مردم بپسند ، تا مسلمان باشى .
نمایش منبع
به نصيب خود از روزى راضى باش تا بى نياز زندگى كنى .
نمایش منبع
مهمانت را گرامى بدار، اگر چه حقير باشد، و به احترام پدر و معلّمت از جايت برخيز ، اگر چه فرمانروا باشى .
نمایش منبع
كسى را كه در حال بى نيازى ات از تو قرض مى خواهد، غنيمت شمار تا در وقت نيازت جبرانش كند .
نمایش منبع
به آن كه از تو كم نصيب تر است، بسيار بنگر ، كه اين از جمله راه هاى شكرگزارى است .
نمایش منبع
مهربانى با همه مردم و نيكى به ايشان را شعار دل خويش ساز و به آنها ستمى مرسان و شمشيرى بر آنان مباش .
نمایش منبع
تمام توان خود را براى آخرتت به كارگير تا جايگاهت را نيكو گردانى ، و آخرتت را به دنيايت مفروش .
نمایش منبع
هر يك از زير دستانت را به كارى بگمار ، چندان كه آنان را بر آن كار، باز خواست كنى [پاسخگوى مسئوليت خود باشند] كه اين كار، شايسته تر است و هر يك از آنان خدمتگزارى به تو را به عهده ديگرى نيندازد .
نمایش منبع
تمامت دوستى را نثار دوستت كن ، امّا به او يكسره اطمينان مكن ، و با او ، به كمال ، يكْ دل باش، امّا همه اسرارت را با او بازگو مكن .
نمایش منبع
بر تلخىِ حق، شكيبا باش و زنهار از اين كه به شيرينى باطل، فريب خورى !
نمایش منبع
از بالا دستِ خود فرمان بر ، تا زير دستت از تو فرمان بَرد .
نمایش منبع
دانش كسب كنيد تا به شما زندگى و بالندگى) بخشد .
نمایش منبع
از گناهان پنهانى بپرهيزيد كه آن كه شاهد است، همو داور است .
نمایش منبع
دانش را بجوييد تا به آن شناخته شويد و به آن عمل كنيد تا از اهلش باشيد .
نمایش منبع
آراى خود را با يكديگر در ميان گذاريد تا انديشه درست، پديد آيد .
نمایش منبع
خِردهاى خود را خطاپذير بدانيد، كه بسا اعتماد كردن به آن ، خطا باشد .
نمایش منبع
بپرهيز از هر كارى كه انجام دهنده اش آن را براى خود مى پسندد، امّا براى عموم مسلمانان نمى پسندد .
نمایش منبع
دورى كن از هر گفتار و كردارى كه به تباهى آخرت و دين مى انجامد .
نمایش منبع
از همنشينى با دوست بد، دورى كن كه همدمش را تباه و همراهش را خوار مى كند .
نمایش منبع
از تباه كردن عمر در آنچه ماندگار نيست، بپرهيزيد، كه عمر رفته، باز نمى گردد .
نمایش منبع
زنهار از پُرگويى ؛ زيرا هر كه پُرگو باشد ، گناهانش بسيار شود .
نمایش منبع
بپرهيز از منّت گذاشتن در احسان ، كه منت گذارى احسان را تيره مى كند .
نمایش منبع
بپرهيز از اينكه زبانت را مَركب غيبت برادرانت كنى ، يا سخنى بگويى كه حجّت بر تو و بهانه بدى كردن به تو شود .
نمایش منبع
از جدايى بپرهيزيد ؛ زيرا تنهاى جدا مانده از اهل حق ، بهره شيطان است ، چنان كه گوسفند جدا شده از گلّه، بهره گرگ است .
نمایش منبع
آيا كسى نيست كه پيش از پايان عمر از خواب غفلت بيدار شود؟
نمایش منبع
آگاه باشيد كه آن كه نمى داند، نبايد از آموختن شرم كند ؛ زيرا ارزش هر كس به چيزى است كه مى داند .
نمایش منبع
بدانيد كسى كه از او پرسشى مى كنند كه پاسخ آن را نمى داند ، نبايد «نمى دانم» گفتن را زشت بشمارد .
نمایش منبع
حسود ، بدترين زندگى را در بين مردم دارد .
نمایش منبع
برترين كار ، كارى است كه با آن خشنودى خدا خواسته شود .
نمایش منبع
برترين كار نيك ، فريادرسىِ ستم ديده است .
نمایش منبع
بزرگ ترين حماقت ، زياده روى در ستايش و نكوهش است .
نمایش منبع
برترينِ مردم ، سودمندترين آنها براى مردم است .
نمایش منبع
زشت ترين بى وفايى ، فاش كردن راز است .
نمایش منبع
پُرآرزوترينِ آدميان ، كسى است كه از مرگ، كمتر ياد كند .
نمایش منبع
بيناترينِ مردم، كسى است كه عيب هاى خود را ببيند و از گناهان خويش باز ايستد .
نمایش منبع
قوى ترينِ مردم، كسى است كه بر خواهش دل خود غلبه كند .
نمایش منبع
برترينِ مردم، كسى است كه خشمش را فرو بَرَد و با وجود قدرت بر انتقام ، بردبارى كند .
نمایش منبع
نيكوحال ترينِ مردم، كسى است كه به سوى نيكى ها بشتابد .
نمایش منبع
بزرگ ترين گناه نزد خداوند ، گناهى است كه صاحب گناه بر آن اصرار ورزد .
نمایش منبع
نيكو رأى ترينِ مردم، كسى است كه خود را از رأى مشاور، بى نياز نمى داند .
نمایش منبع
بزرگ ترين زحمت ، سختى كشيدن در چيزى است كه سودى برايت ندارد .
نمایش منبع
بزرگ ترين عيب آن است كه بر ديگرى عيبى بگيرى كه در تو نيز هست .
نمایش منبع
زيانكارترينِ مردم، كسى است كه بتواند حقّ را بگويد، ولى نگويد .
نمایش منبع
بخيل ترينِ مردم، كسى است كه از سلام كردن بخل ورزد .
نمایش منبع
خردمندترينِ مردم، كسى است كه بيناى عيب خود باشد و از عيب ديگران، كور .
نمایش منبع
بهترين ادب، آن است كه انسان در حدّ و مرز خود بماند و از اندازه خويش درنگذرد .
نمایش منبع
گواراترين زندگى را كسى دارد كه از آنچه خدا قسمت او كرده، خشنود باشد .
نمایش منبع
دل ها [مانند] ظرف اند و بهترينِ آنها ظرفى است كه نيكى را بيشتر در خود نگاه دارد .
نمایش منبع
نيازمندى هاى مردم به شما نعمت خداست بر شما . آن را مغتنم بشماريد و از آن ملول نشويد كه به نقمت بدل مى شود .
نمایش منبع
اگر خدا را دوست داريد ، دوستى دنيا را از دل هايتان بيرون كنيد .
نمایش منبع
اگر از گناهان پاك شويد ، خداوند شما را دوست مى دارد .
نمایش منبع
اگر خدا را فرمان برى ، رستگارت كند و جايگاهت را نيكو گردانَد .
نمایش منبع
بعد از مرگت جز كردار نيكت ، كه از پيش فرستاده اى ، سودت نبخشد . پس كارهاى نيك را توشه خود كن .
نمایش منبع
«عدو» ، به اين نام ناميده شد، چون به تو تعدّى مى كند . پس هركس در بيان عيب هايت با تو دورويى كند ، عدويى است كه بر تو تعدّى مى كند .
نمایش منبع
آنچه مردم را به تحصيل دانش بى رغبت كرده ، اين است كه بسيار مى بينند آنان كه به آنچه آموخته اند عمل مى كنند ، اندك اند .
نمایش منبع
هرگاه كار نيكويى انجام دادى ، پنهانش دار .
نمایش منبع
هرگاه مستحبّات به واجبات زيان مى رسانْد ، آن را رها كنيد .
نمایش منبع
هرگاه جنايت ها آشكار شود ، بركت ها از ميان مى رود .
نمایش منبع
هرگاه يكى از شما به نماز مى ايستد، بايد مانند كسى نماز بگزارد كه گويى آخرين نماز اوست .
نمایش منبع
هرگاه چشم شهوت بينا شد ، چشم دل از ديدن سرانجام امور، نابينا مى شود .
نمایش منبع
هرگاه ستمديده اى ديدى، او را در مقابل ستمگر يارى كن .
نمایش منبع
هرگاه خداوند، بنده اى را گرامى بدارد، او را به محبّت خويش مشغول مى كند .
نمایش منبع
هرگاه به مرتبه اى بلند رسيدى ، به زيردستان جاهل خود نينديش ؛ بلكه به بالادستان عالمِ خود اقتدا كن .
نمایش منبع
هرگاه در ديگرى خوى نكوهيده اى ديدى ، مانند آن را از خودت دور دار.
نمایش منبع
وقتى خداوند خيرخواه بنده اى باشد، قناعت را در دل او مى اندازد و همسرش را شايسته مى گردانَد .
نمایش منبع
هرگاه آهنگ كارى كردى ، از پيامدهاى نكوهيده آن بپرهيز .
نمایش منبع
به گاهِ پرسش ، براى فهميدن بپرس نه براى آزمودن ديگران .
نمایش منبع
آن گاه كه نوشته اى را نگاشتى ، قبل از مُهر كردن ، دوباره در آن نظر كن ؛ زيرا تو بر خِرَد خويش مُهر مى زنى .
نمایش منبع
اگر اصلاح خويش را خواهانى ، ميانه روى ، خشنودى به قسمت و كم خواهى را پيشه خود كن .
نمایش منبع
حدیث روز

امیر المؤمنین علی علیه السلام:

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛

قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838