کتابخانه احادیث شیعه

25. محبوب ترين مردم نزد خدا

صفحه اختصاصي حديث و آيات إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه ِ أَتْقاكُمْ؛ حديث
در حقيقت گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله: اِنَّ رَبَّـكُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباكُمْ واحِدٌ وَ دينَـكُمْ واحِدٌ وَ نَبيَّكُمْ واحِدٌ وَ لافَضْلَ لِعَرَبىٍّ عَلى عَجَمىٍّ وَ لا عَجَمىٍّ عَلى عَرَبىٍّ وَ لا اَحْمَرَ عَلى اَسْوَدَ وَ لا اَسْوَدَ عَلىاَحْمَرَ إلاّ بِالتَّقْوى ؛
پروردگار، پدر، دين و پيامبر شما يكى است، هيچ عربى بر غير عرب و هيچ غير عربىبر عرب و هيچ سرخ پوستى بر سياه پوست و هيچ سياه پوستى بر سرخ پوست برترىندارد، جز به تقوا. حديث
نمایش منبع
از امام صادق عليه السلام درباره آيه «تقواى الهى پيشه كنيد چنان كه حق اوست» پرسيدهشد. فرمودند: از خداوند، اطاعت شود و نافرمانى نشود، ياد شود و فراموش نشود وشكرگزارى گردد و كفران نگردد. حديث
نمایش منبع
به واجبات خدا عمل كن، تا با تقواترين مردم باشى. حديث
نمایش منبع
عصاره تقوا در اين گفته خداوند آمده است: خداوند به عدالت و نيكى فرمانمى دهد. حديث
نمایش منبع
تمام تقوا اين است كه آنچه را نمى دانى بياموزى و بدانچه مى دانى عمل كنى. حديث
نمایش منبع
با تقواترين مردم، كسى است كه حق را بگويد؛ به سودش باشد يا به ضررش. حديث
نمایش منبع
از رسول خدا صلي الله عليه و آله سؤال شد:با تقواترين مردم كيست؟ فرمودند: كسى كه بيشتر امر بهمعروف و نهى از منكر و صله رحم نمايد. حديث
نمایش منبع
هر كس دوست دارد با تقواترين مردم باشد، بايد به خدا توكل كند. حديث
نمایش منبع
هر كس مى خواهد عزيزترين مردم باشد، بايد تقواى الهى پيشه كند. حديث
نمایش منبع
به خدا سوگند، بنده با تقوايى را نمى شناسم كه تقوايش او را سود دهد مگر آن كهزبانش را نگه دارد. حديث
نمایش منبع
نهايت خشنودى خداوند از بندگانش و خواسته او از آفريدگانش، تقواست،پس نسبت به خداوندى كه اگر پنهان كنيد مى داند و اگر آشكار سازيد مى نويسد تقواداشته باشيد. حديث
نمایش منبع
هر كس ستيزه جوست، قدرت تقواى الهى را ندارد. حديث
نمایش منبع
تقواپيشگان، نشانه هايى دارند كه با آنها شناخته مى شوند: راستگويى، امانتدارى،وفاى به عهد، كم فخر فروشى، كم بخل ورزيدن، صله رحِم، رحْم به ضعيفان، كم موافقتكردن با زنان، به همه نيكى كردن، خوش اخلاقى، بردبارى بسيار و پيروى از علم نزديككننده به خداوند. و آنان طوبى و سرانجام نيك دارند. طوبى درختى است كه ريشه آندر خانه پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهاست ... . حديث
نمایش منبع
دلى كه از تقوا خالى باشد، فتنه هاى دنيا آن را پُر كند. حديث
نمایش منبع
تقوا پيشگان، پاكدامن و كم خرج و زحمت اند و مردم به خيرشان اميد دارند و ازشرّشان در امانند. حديث
نمایش منبع
تقوا پيشه، براى انجام هر كار خيرى سبقت مى گيرد. حديث
نمایش منبع
اگر آسمان ها و زمين بر بنده اى بسته شوند و او تقواى الهى پيشه كند، خداوند حتماراهى براى او مى گشايد و از جايى كه گمان ندارد، روزى اش مى دهد. حديث
نمایش منبع
تقواپيشه، سه نشانه دارد: اخلاص در عمل، كوتاهى آرزو، و غنيمت شمردن فرصت ها. حديث
نمایش منبع
تقواپيشه، هوا و هوسش مرده، خشمش فرو خورده، در آسايش شكرگزار و درسختى ها صبور است. حديث
نمایش منبع
همه تقوا پيشگان سخاوتمند، پاكدامن و نيكوكارند. حديث
نمایش منبع
همّتتان براى پذيرفته شدن عمل، بيشتر از خود عمل باشد؛ زيرا عملى كه با تقواهمراه باشد، هرگز اندك نيست و چگونه اندك باشد عملى كه پذيرفته مى شود. حديث
نمایش منبع
دخترت را به ازدواج مردى با تقوا درآور؛ زيرا اگر دخترت را دوست داشته باشد،گرامى اش مى دارد و اگر دوستش نداشته باشد به او ظلم نمى كند. حديث
نمایش منبع
خداوند عزوجل به وسيله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمى رسد حفظ مى كندو كور دلى و نادانى او را بر طرف مى سازد. حديث
نمایش منبع
ثروتمندان واقعى همان تقواپيشگانند كه اندك دنيا آنان را بى نياز كرده و كمخرجند. اگر خير و خوبى را فراموش كنى، به يادت مى آورند و اگر به آن عمل نمايىيارى ات مى رسانند. حديث
نمایش منبع
در هر حال كه هستى تقواى الهى پيشه كن تا هرگز احساس هراس و وحشت نكنى. حديث
نمایش منبع
تقواى الهى پيشه كنيد و مايه افتخار و آبرو باشيد نه مايه ننگ و شرمندگى. حديث
نمایش منبع
اى بندگان خدا، بدانيد كه تقوا پيشگان هم از اين دنياى زود گذر و هم از آخرت كهمى آيد بهره گرفتند، با مردم دنيا در كارهاى دنيوى شريك شدند، ولى مردم دنيا باايشان در كارهاى اخروى شريك نشدند، (از راه حلال) در بهترين خانه ها زندگى كردندو از بهترين خوردنى ها خوردند. همان لذّتى را كه اهل ناز و نعمت از دنيا بردند،نصيبشان شد و از آن كامياب گرديدند آنسان كه جبّاران خودكامه كام گرفتند، سپس باتوشه كافى و تجارت سودآور به جهان ديگر رفتند، لذّت بى رغبت بودن به دنيا را بردند،و يقين كردند كه در آخرت همسايگان خدايند. دعايشان بى جواب نمى ماند و بهره شاناز لذت و خوشى كم نمى شود. حديث
نمایش منبع
اى بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم، كه تقوا مهار است و مايهدوام، پس به ريسمان هاى استوار آن درآويزيد و به حقايق آن چنگ زنيد. كه شما را بهنهانگاه هاى خوشى و سرزمين هاى گشايش و پناهگاه هاى امن و منزلگاه هاى عزّت،رهنمون خواهد شد. حديث
نمایش منبع
آن كس كه حوادث عبرت آموز روزگار را به چشم ببيند و از آن پند پذيرد، تقوا او را ازآلوده شدن به كارهاى شبهه ناك باز مى دارد. حديث
نمایش منبع
اى بندگان خدا، بدانيد كه تقوا پناهگاهى نفوذناپذير و استوار است و بدكارى و گناه،پناهگاهى سست، كه هر كس به آن پناه ببرد از آسيب در امان نمى ماند. آگاه باشيد كه باتقوا مى توان تَب گناهان را قطع كرد. حديث
نمایش منبع
تقواپيشگان، از كار كمِ خود راضى نيستند و كارهاى زياد خود را، بسيار نمى شمارند،در نتيجه خودشان را زير سؤال برده و محاكمه مى كنند و از كردار خود بيمناك اند. حديث
نمایش منبع
تقواپيشگان، در دنيا اهل فضايلند، گفتـارشــان راست و درست، روششان ميانه روىو رفتــارشــان متواضعانه است. حديث
نمایش منبع
تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعايت كنيد؛ زيرا حتى از اماكن وحيوانات از شما سؤال خواهد شد. حديث
نمایش منبع
هر كس تقواى الهى پيشه كند، مردم او را دوست خواهند داشت. حديث
نمایش منبع
به خدا سوگند، شيعه ما فقط كسى است كه تقواى الهى دارد و خدا را اطاعت مى كند. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله:

ليسَ الإيمانُ بالتَّحَلّي و لا بالتَّمَنّي ، و لكنَّ الإيمانَ ما خَلَصَ في القلبِ و صَدّقَهُ الأعمالُ؛

ايمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلكه ايمان آن است كه در دل خالص باشد و عمل آن را تصديق كند.

بحار الأنوار : 69 / 72 / 26

چهل حدیث « سیره نبوی » صلی الله علیه و آله

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646