کتابخانه احادیث شیعه

19. خوب و بد را بشناسيم

صفحه اختصاصي حديث و آيات اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لاَِنْفُسِكُمْ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَها؛ حديث
اگر خوبى كنيد، به خودتان كرده ايد و اگر بدى كنيد باز هم به خود كرده ايد.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله : اَلْعِلْمُ رَأسُ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَ الْجَهْلُ رَأسُ الشَّرِّ كُلِّهِ ؛
دانايى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه بدى هاست. حديث
نمایش منبع
در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، زيراطبيعت انسان به بدى تمايل دارد. حديث
نمایش منبع
در اسلام هيچ ضررى نيست و ضرر زدن به ديگران نيز ممنوع است، پس اسلام بهمسلمان خير مى رساند و شر نمى رساند. حديث
نمایش منبع
ويژگى عاقل اين است كه در برابر رفتار جاهلانه بردبارى كند، از كسى كه به او ظلمكرده درگذرد، در برابر زير دست خود متواضع باشد، با بالا دست خود در طلب نيكى رقابت كند، هرگاه بخواهد سخن بگويد بينديشد، اگر خوب بود بگويد و سود برد و اگر بدبود سكوت كند و سالم ماند، هرگاه با فتنه اى روبه رو شود به خدا پناه برد، دست و زبانخود را نگاه دارد، هرگاه فضيلتى ببيند آن را غنيمت شمارد، شرم و حيا از او جدا نشود وحريص نباشد، اينها ده خصلت اند كه عاقل با آنها شناخته مى شود. حديث
نمایش منبع
هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى اوبوسه مى زند و مى گويد: اين چهره اى است كه روى رستگارى را نمى بيند. حديث
نمایش منبع
بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلي الله عليه و آله و بدترين اموربدعت هاست (پديده هاى مخالف دين). حديث
نمایش منبع
هر كس بگويد: من از همه مردم بهترم، او بدترين مردم است و هر كس بگويد: منبهشتى هستم، او جهنمى است. حديث
نمایش منبع
هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش برپا مى شود و خوبى ها و بدى هاى خود را مى بيند. حديث
نمایش منبع
بهترين قلب ها، قلبى است كه ظرفيت بيشترى براى خوبى دارد و بدترين قلب ها،قلبى است كه ظرفيت بيشترى براى بدى دارد، پس عالى ترين قلب، قلبى است كهخوبى را در خود دارد و لبريز از خوبى است. اگر سخن بگويد، سخنش در خور پاداشاست و اگر سكوت كند، سكوتش درخور پاداش است. حديث
نمایش منبع
بهترين چيزى كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترين چيزى كه به انسانداده شده دلى بد در چهره اى زيباست. حديث
نمایش منبع
آگاه باشيد، بدرستى كه بهترين بندگان خدا كسى است كه با تقوا، پاك و گمنام باشد وبدترين بندگان خدا كسى است كه انگشت نما باشد. حديث
نمایش منبع
هيچ كس نيتى را در دل پنهان نمى كند، مگر اينكه خداوند آن نيت را (در رفتار وكردار او) همانند لباس ظاهر مى كند، با نيت خوب ظاهر خوب و با نيت بد ظاهر بدخواهد داشت. حديث
نمایش منبع
آنچه تو را به شك و ترديد مى اندازد رها كن و به سراغ آنچه تو را به شك و ترديدنمى اندازد برو؛ زيرا خوبى مايه آرامش و بدى مايه تشويش و دودلى است. حديث
نمایش منبع
پاداش نيكوكارى زودتر از هر كار خوب ديگرى مى رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر ازهر كار بد ديگرى گريبان مى گيرد. حديث
نمایش منبع
همنشين خوب نعمت و همنشين بد، بلا و مصيبت است. حديث
نمایش منبع
خيرى كه به دنبال آن آتش باشد، خير نيست و شرى كه به دنبال آن بهشت باشد،شر نيست. هر نعمتى جز بهشت ناچيز است و هر بلايى جز آتش، سلامتى. حديث
نمایش منبع
هر كس جامه «خوبى» به تن كند از «بدى» برهنه مى گردد. حديث
نمایش منبع
بهترين خانه هاى مسلمانان، خانه اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكىمى شود و بدترين خانه هاى مسلمانان خانه اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدىمى شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. حديث
نمایش منبع
خوبى كننده بهتر از خودِ خوبى و بدى كننده بدتر از خودِ بدى است. حديث
نمایش منبع
خداى تعالى كتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبىرا پيش گيريد تا هدايت شويد و از راه بدى دورى جوييد تا به مقصد برسيد. حديث
نمایش منبع
با خوبان معاشرت كن تا از آنان باشى و از بدان دورى كن تا از آنان نباشى. حديث
نمایش منبع
بهترين جوانان شما، جوانى است كه خود را شبيه ميانسالان كند و بدترينميانسالان شما، كسى است كه خود را شبيه جوانان كند. حديث
نمایش منبع
دانايى، ريشه همه خوبى ها و نادانى ريشه همه بدى هاست. حديث
نمایش منبع
افراد پَست به خيرشان اميد و از شرشان امان و از به هلاكت انداختنشانايمنى نيست. حديث
نمایش منبع
زبان مؤمن، در پشت دل اوست و دل منافق، در پشت زبان او، زيرا مؤمن هرگاهبخواهد سخنى بگويد، ابتدا درباره آن مى انديشد، اگر خوب بود اظهارش مى كند و اگر بد بود آن را پنهان مى دارد. اما منافق هر چه به زبانش آيد مى گويد، بى آن كه بداند چهسخنى به سود او و چه سخنى به زيان اوست. حديث
نمایش منبع
خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى شود. حديث
نمایش منبع
به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى ها و بدى هاست پس شايسته است كه مؤمنزبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موممى كند. حديث
نمایش منبع
كار خوب بر مردم دنيا سنگين است، به اندازه سنگينى آن در ترازوهاى ايشان درروز قيامت و كار بد بر مردم دنيا سبك است، به اندازه سبكى آن در ترازوهايشاندر قيامت. حديث
نمایش منبع
هر بنده اى كه خيرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند خيرى را از اوآشكار مى سازد و هر بنده اى شرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند شرى را از اوآشكار مى گرداند. حديث
نمایش منبع
از ما نيست كسى كه هر روز اعمال خود را محاسبه نكند تا اگر نيكى كرده از خدابخواهد بيشتر نيكى كند و خدا را بر آن سپاس گويد و اگر بدى كرده از خدا آمرزشبخواهد و توبه نمايد. حديث
نمایش منبع
به خداوند خوش گمان باش، زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمنخويش هستم، اگر به من خوش گمان باشد، به خوبى با او رفتار مى كنم و اگر به منبدگمان باشد، به بدى با او رفتار مى كنم. حديث
نمایش منبع
هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانى درومى كند، هر كس هر چه بكارد، همان را برداشت مى كند. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امیر المؤمنین علی علیه السلام:

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛

قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838