کتابخانه احادیث شیعه

سخنان حضرت عيسى عليه السلام

خوشا بر مهرورزان به يكديگر ! همانان اند كه به روز رستاخيز ، رحمت شوند.
نمایش منبع
خوشا بر سازش دهندگان ميان مردم ! همانان اند كه به روز رستاخيز مقرّبان اند.
نمایش منبع
اى بندگانِ بد! مردم را با بدگمانى سرزنش مى كنيد و خويشتن را با يقين [به عيبِ خود] سرزنش نمى كنيد؟!
نمایش منبع
اى بندگان دنيا! مثَل شما چون چراغ باشد كه به مردم روشنايى دهد ، امّا خود را بسوزانَد .
نمایش منبع
همچنان كه از مردم در عيان شرم داريد ، از خداوند در نهان شرم بداريد.
نمایش منبع
اى دانش پژوه! بدان هر نعمتى كه از شكرش درمانى ، به منزله گناهى است كه بر آن بازخواست شوى .
نمایش منبع
اى دانش پژوه! دانشمندان را براى دانششان بزرگ دار و ستيزه با آنان را كنار بگذار ، و نادانان را به سبب جهلشان كوچك شمار ، ولى ايشان را از خود مران ؛ بلكه به خويش نزديك كن و به ايشان ، دانش بياموز.
نمایش منبع
به آنچه مى خواهيد ، نمى رسيد ، مگر با ترك آنچه به آن شهوت داريد.
نمایش منبع
از يك بار نظر كردن ناروا هم بپرهيزيد ؛ زيرا [همان يك نظر آلوده ، بذرِ ]شهوت را در دل بكارد و همين براى صاحبش بس كه به فتنه گرفتار آيد.
نمایش منبع
به عيب هاى مردم چون ارباب منگريد ؛ بلكه در عيب هاى آنان چون بنده مردمان بنگريد.
نمایش منبع
من به شما مى گويم : با آن كه از شما گسسته ، بپيونديد ، و به آن كه از شما دريغ ورزيده ، عطا كنيد ، و به آن كه با شما بدى كرده ، نيكى كنيد ، و به آن كه دشنامتان داده ، سلام گوييد ، و با آن كه به دشمنى با شما برخاسته ، انصاف ورزيد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : به راستى كه زراعت ، در دشت خاكىِ هموار مى رويد ، نه بر سنگلاخ . همچنين حكمت در دلِ فروتن پرورش مى يابد و در دلِ متكبّرِ زورگو پرورش نمى يابد.
نمایش منبع
هر كه فروتنى نكند ، خدايش پست كند ، و هر كه براى خدا فروتنى كند ، خدايش برافرازد.
نمایش منبع
هر كه ببيند برادرش خطايى مى كند و او را از سرانجامش برحذر ندارد تا گناه او را فرا گيرد ، از شركت در گناه او برى (و ايمن) نيست.
نمایش منبع
هر كه بتواند ستمكارى را از ستم منصرف كند و چنين نكند ، خود نيز چون همان ستمگر است.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : همه مردم ، ستارگان را مى نگرند ، ولى كسى به وسيله آنها راه نمى يابد ، مگر آن كس كه گذرگاه ها و منازلشان را بداند . همچنين شما حكمت را مى آموزيد ؛ ولى از ميان شما ، جز آن كس كه به حكمت عمل كند ، از آن هدايت نمى پذيرد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : شرافتِ آخرت را در نمى يابيد ، مگر به ترك آنچه [در دنيا] دوست مى داريد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : گناهان كوچك و به چشم نيامدنى از دام هاى شيطان اند . شيطان ، آنها را به ديده شما خُرد (و ناچيز) مى نمايانَد ، چندان كه گِرد مى آيند و فزون مى شوند و شما را فرا مى گيرند.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : يك ستايش دروغين و يك بيزارنمايى از دين ، بى گمان ، سرآمدِ بدى هاى شناخته شده است.
نمایش منبع
واى بر شما اى بندگان دنيا! سجده گاه هاى پروردگارتان را زندانِ پيكرهاى خود سازيد ، و دل هاى خود را خانه تقوا كنيد و آنها را جايگاه شهوت ها قرار ندهيد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : هر كلمه بدى كه امروز بگوييد ، فردا ، به قيامت ، پاسخش را مى شنويد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : . . . پيكرهاى شما چه سودتان بخشد كه از آنها شگفت زده شويد ، در حالى كه دل هايتان تباه باشد ؟! و شما را چه سود كه پوست هايتان را پاكيزه كنيد ، در حالى كه دل هايتان چركين باشد؟!
نمایش منبع
راست مى گويمتان : نخست به دور كردن بدى بپردازيد و آن گاه به جستجوى نيكى برآييد تا شما را سود بخشد ؛ زيرا اگر نيكى را با بدى گِرد آوريد ، نيكى سودتان ندهد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : خوشا بر آنان كه پاره اى از شب را به عبادت برمى خيزند ! آنان اند كه نور پيوسته را به ميراث مى برند.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : اى دنيا پرستان! چگونه كسى كه شهوتش به دنيا نكاهد و رغبتش از آن نگسلد ، به آخرت دست يابد؟!
نمایش منبع
راست مى گويمتان : مزد ، چيزى است كه [همه را] بدان ، رغبت بسيار است ؛ ولى جز كسى كه براى آن كار كند ، به دستش نياورد.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : آب ، آتش را خاموش مى كند . همچنين ، بردبارى خشم را خاموش مى كند.
نمایش منبع
راست مى گويمتان : باران ، بى ابر نمى شود ؛ همچنين هيچ كردارى در جهت خرسندى پروردگار ، جز با دلى پاك ، ممكن نيست.
نمایش منبع
حق ، دروازه هر خيرى و رحمت خداوند ، دروازه هر حقّى است وكليدش دعا و زارى و كردار است . چگونه بى كليد ، درى گشوده شود؟
نمایش منبع
راست"> مى گويمتان : كِشت ، نيكو نمى شود ، مگر با آب و خاك . همچنين ايمان نيكو نمى شود ، مگر به دانش و كردار.
نمایش منبع
حدیث روز

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛

در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646