کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

مسلمان ، كسى است كه به دنيا و آخرت ، اهتمام ورزد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : با همّت ترينِ مردم، مؤمن است كه به كار دنيا و آخرتش اهتمام مى ورزد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى نيست كه دنيا را براى آخرت يا آخرت را براى دنيا ترك كند ؛ بلكه بهترينِ شما كسى است كه از اين هر دو ، بهره گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى نيست كه دنيايش را به خاطر آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيايش وا گذارد ؛ بلكه آن كس است كه از هر دوى اينها بهره اش برگيرد؛ چرا كه دنيا وسيله رسيدن به آخرت است. سربارِ ديگران نباشيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى است كه آخرتش را به خاطر دنيايش وا نگذارد و دنيايش را به خاطر آخرتش، و سربارِ مردم نباشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ شما كسى است كه آخرتش را به خاطر دنيايش فرو نگذارد و دنيايش را به خاطر آخرتش.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه دنيايش را به خاطر آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيايش ترك كند ، از ما نيست.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : با برآوردن خواست هاى رواى خود تا آن جا كه به مروّت [و شخصيّت] صدمه نزند و اسراف نباشد، خويشتن را از دنيا بهره مند سازيد و از دنيا در كارهاى دينتان كمك بگيريد؛ زيرا روايت شده است كه: از ما نيست آن كه دنيايش را براى دينش يا دينش را به خاطر دنيايش وا گذارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461