عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه شهوت را ناتوان مى كند

امام على عليه السلام : هر چه حكمت (خرد) قويتر گردد، شهوت ناتوانتر مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خردش كامل باشد، شهوت ها را خوار شمارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه توانايى [در رسيدن به چيزى] زياد شود، شهوت [به آن ]كاستى گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه خرد كمال پذيرد، شهوت كاستى گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خويشتندارى، شهوت را ناتوان مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه خويشتن را ارج نهد، شهوت هايش در نظر او بى ارج گردند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پس، از خدا پروا كنيد، ـ اى بندگان خدا ـ همچون پرواى خردمندى كه انديشيدن [درباره مبدأ و معاد] دل او را مشغول ساخته··· ، و بى رغبتى به دنيا جلو شهوت هايش را گرفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس به سراى ماندگار عشق ورزد ، لذّت ها را از ياد ببرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه مشتاق بهشت باشد، از شهوت ها چشم پوشَد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با هر لذّتى به سر آمدن آن را به ياد آر و با هر نعمتى از كف رفتن آن را و با هر گرفتارى و بلايى برطرف شدن آن را؛ زيرا اين يادآورى، در پايندگى نعمت و زدودن شهوت و از بين بردن گردنكشى مؤثّرتر است و به گشايش نزديكتر و در برطرف ساختن غم و اندوه و رسيدن به آرزو سزاوارتر.

پرینت احادیث

الكافى : خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود : به خاطر بسپار كه تو قبر نشين خواهى شد ، كه اين يادآورى تو را از شهوت ها باز مى دارد.

پرینت احادیث 

امام صادق علیه السلام :

اِنَّ قائِمَنا اِذا قامَ لَبِسَ لِباسَ عَلىٍّ عليه‏ السلام وَ سـارَ بِسيـرَتِهِ؛
همانا چون قائم ما قيام كند، لباس على عليه ‏السلام را بپوشد و بر اساس شيوه و سيره او رفتار نمايد.

وسائل الشيعة: ج 3، ص 348، ح 7

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3443