عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پذيرش نصيحت

امام على عليه السلام : از موعظه هاى خداوند پند بگيريد و نصيحت خدا را بپذيريد··· و بدانيد كه اين قرآن نصيحت كننده و مشاورى است كه خيانت روا نمى دارد··· در برابر نفْس هايتان از آن راهنمايى بخواهيد، و افكارى را كه برخلاف قرآن داريد متّهم سازيد [نه قرآن را] و خواهش هاى مخالف آن را كه در وجود شماست خيانتكار بدانيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى مردم! كسى كه از خدا خيرخواهى (ارشاد) طلبد كامياب مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به ريسمان قرآن چنگ درزن و از آن راهنمايى و نصيحت بخواه.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نصيحت (ارشاد) را از كسى كه آن را به شما هديه مى كند بشنويد و آن را با جان و دل بپذيريد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دلسوزترين مردم نسبت به تو كسى است كه در راه اصلاح نَفْست به تو بيشتر يارى رساند و تو را در دينت بيشتر نصيحت (راهنمايى) كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خوشا كسى كه از نصيحت كننده اش اطاعت نمايد و از گمراهى كه وى را به هلاكت مى افكند دورى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بى گمان شما نصيحت شده ايد، پس نصيحت را بپذيريد و به شما بينش داده شده است، پس بينا باشيد و ارشاد شده ايد پس راه راست را در پيش گيريد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بايد محبوبترين مردم نزد تو، شخص دلسوز خيرخواه باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه از نصيحت و راهنمايى سر پيچد، هلاك گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از مشاور [دلسوز ]خود نافرمانى كند، دشمن خود را كمك كرده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه تو را نصيحت و راهنمايى مى كند، بى گمان تو را كمك كرده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه نصيحت بپذيرد، از رسوايى در امان ماند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : يكى از بزرگترين توفيق ها، به گوش گرفتن نصيحت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه تو را به خودسازى فرمان دهد، سزاوارترين كسى است كه اطاعتش مى كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به نصيحت كننده (مشاور دلسوز) رو كند از زشتى روى گرداند؛ كسى كه نصيحت كننده (مشاور) را مغرض شمارد زشتى ، او را فرو پوشاند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه از نصيحت نصيحتگر (مشاور صادق) روى گرداند در آتش نيرنگ دشمنى كه به ظاهر دَم از دوستى مى زند بسوزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تلخى نصيحت (راهنمايى مشفقانه) سودمندتر از شيرينى غلّ و غش است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نصايح نصيحت كننده را رد مكن و به كسى كه تو را راهنمايى مى كند گمان غرض ورزى و خيانت مبر.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در مردمى كه نه خود نصيحت كننده هستند و نه نصيحت كنندگان را دوست دارند خيرى نيست.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : از كسى كه تو را مى گرياند اما خيرخواه توست پيروى كن و از كسى كه تو را مى خنداند اما با تو رو راست نيست پيروى مكن.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

صاحِبُ السُّوءِ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ؛
همنشين بد پاره اى از آتش است.

شرح غررالحكم : ج 4، ص 201

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450