عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه پشيمانى به بار مى آورد

امام على عليه السلام : انسان به آنچه [براى آخرتش ]پيش فرستاده است مى رسد و بر آنچه از خود بر جاى گذاشته باشد پشيمان مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ثمره تفريط پشيمانى است، و ثمره استوار انديشى سلامت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مخالفت كردن با مشاورِ دلسوز فهميده كار آزموده، حسرت به بار مى آورد و پشيمانى در پى دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سخت ترين پشيمانى و بيشترين سرزنش دامنگير كسى مى شود كه شتابكار و بى فكر است و وقتى كار از كار گذشت تازه به سر عقل مى آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدانيد كه شرايع دين يكى است و راه هايش راست است. هر كه اين راه ها را در پيش گيرد، به مقصد برسد و سود برد و هر كه از آنها باز ماند، گمراه و پشيمان شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در نامه اى به معاويه ـ نوشت : بترس از روزى كه هر كس فرجام كار خويش را پسنديده يابد، نكو حال باشد و هر كس زمام اختيار خويش را به دست شيطان سپارد و با وى نستيزد، به پشيمانى گرفتار آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف غافلگير شدگان مرگ ـ فرمود : به ياد مى آورد اموالى را كه گرد آورده و در به دست آوردن آنها چشمش را بر هم نهاده [و از هر راهى فراهم آورده است]··· او از آنچه كه هنگام مرگ برايش آشكار گشته است، انگشت ندامت به دندان مى گزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از خداوند سبحان مسألت داريم كه ما و شما را در زمره كسانى قرار دهد كه هيچ نعمتى آنان را سرمست نمى سازد و هيچ هدفى از طاعت پروردگار بازشان نمى دارد و بعد از مرگ گرفتار پشيمانى و اندوه نمى شوند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : كسى كه به نيكى راغب نباشد به پشيمانى گرفتار آيد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : سه چيز پشيمانى در پى دارد : به خود باليدن، فخر فروشى، و چيره جويى بر ديگران.

پرینت احادیث

امام عسكرى عليه السلام : هركه خوبى بكارد شادمانى بدرود و هركه تخم بدى بيفشاند، پشيمانى درو كند.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

صاحِبُ السُّوءِ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ؛
همنشين بد پاره اى از آتش است.

شرح غررالحكم : ج 4، ص 201

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450