کتابخانه احادیث شیعه

زمانِ كوچيدن نزديك است

امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از مرگ و نزديكى آن برحذر باشيد و ساز و برگش را فراهم آوريد؛ زيرا كه مرگ، امرى عظيم و حادثه اى بزرگ با خود مى آورد، يا خيرى مى آورد كه با آن هيچ شرّى نيست، يا شرّى مى آورد كه همراهش هيچ خيرى نيست. پس، چه كسى به بهشت نزديكتر از كسى است كه براى آن كار مى كند و چه كسى به دوزخ نزديكتر از كسى است كه براى آن مى كوشد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هنگامى كه تو عقب مى روى و مرگ جلو مى آيد ، پس چه زود به يكديگر بر مى خوريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مرگ را با ديده يقين خويش بنگرد، آن را نزديك مى بيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرگ نزديك است و همصحبتى [با دنيا ]اندك.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زمانِ كوچيدن نزديك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرگ نآمده، سزاوارترين مسافرى است كه چشم به راه آمدنش مى باشى و نزديكترين در آينده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اين عمر كه لحظه ها كوتاهش مى گرداند و سپرى شدن ساعات نابودش مى كند. سزاست كه كوتاه باشد و غايبى (مرگ) كه شب و روز آن را پيش مى راند، شايسته است كه زود بازگردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اوقات دنيا، هرچند دراز باشد، كوتاه است و بهره بردن از آن هر چند بسيار باشد، اندك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر آنچه چشم به راهش باشند، آمدنى است و هر آنچه آمدنى است، گويى كه از ابتدا بوده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه نزديك است زندگى به مرگ!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه نزديك است زنده به مرده، چون به او مى پيوندد. چه دور است مرده از زنده زيرا كه از او جدا و بريده است!
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ، أرجى مِن كَثيرٍ مَملولٍ مِنهُ؛

عمل اندك كه بر آن مداومت ورزى، از عمل بسيار كه از آن خسته شوى اميدوار كننده ‏تر است.

نهج البلاغة : حکمت 278

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454