کتابخانه احادیث شیعه

مَثَل قارى قرآن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل نابكارى كه قرآن مى خواند، مانند ريحان است كه خوشبو و تلخ مزه است و مثل نابكارى كه قرآن نمى خواند، مانند حنظل است كه طعمش تلخ است و رايحه اى هم ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل منافقى كه قرآن مى خواند، مانند ريحان است كه بوى خوش دارد و مزه اش تلخ است و مَثَل منافقى كه قرآن نمى خواند مانند حنظل است كه هم بويش تلخ است و هم مزه اش تلخ.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل كسى كه قرآن مى خواند و فريضه ها را نمى داند، مَثَل بُرنس .حديث بى سر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل كسى كه قرآن مى خواند و فريضه ها را نمى داند، مَثَل كسى است كه سر ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مثل قرآن براى كسى كه آن را مى آموزد و مى خواند و به آن عمل مى كند، مانند انبانى پر از مشك است كه بوى آن در همه جا پراكنده مى شود و مَثَل كسى كه قرآن را مى آموزد و به بستر مى رود در حالى كه اندرونش قرآن است، مانند انبان مشكى است كه درش بسته باشد.
نمایش منبع
يحيى بن زكريا عليه السلام : اى بنى اسرائيل! خداوند متعال به شما فرمان مى دهد كه كتاب را بخوانيد و حكايت خواندن كتاب [آسمانى] حكايت مردمى است كه در حصار و قلعه خود باشند و دشمنشان به سوى آنها روانه شود و در هر گوشه اى از گوشه هاى حصار عده اى در كمين او باشند. پس از هر سو دشمن بر آنان حمله كند با كسى رو به رو مى شود كه وى را از حصار دور مى كند. همچنين كسى كه قرآن مى خواند پيوسته در دژى و حصارى قرار دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مَثَل مؤمنى كه قرآن مى خواند، مانند تُرنج است كه هم خوش بوست و هم خوش مزه و مَثَل مؤمنى كه قرآن نمى خواند مانند خرماست كه طعمى خوش دارد اما رايحه ندارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461