کتابخانه احادیث شیعه

لجاجت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوبى، عادت است و بدى، لجاجت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از لجاجت؛زيرا كه آغاز آن نادانى و فرجامش پشيمانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، انديشه را مى بَرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجوج را رأى و انديشه اى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، انديشه را تباه مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجوج را، تدبير نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، بذر شرّ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، نفس را به ننگ مى كشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، جنگها به بار مى آورد و دل ها را كينه ور مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، خيزشگاه جنگهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از لجاجت هاى نكوهيده؛ زيرا كه آن، آتش جنگها را شعله ور مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، زيانبارترين چيزها در دنيا و آخرت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : لجاجت، چيزى از خود به ارث مى گذارد كه انسان بدان نيازى ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سوارِ بر مركب لجاجت در معرض بلا و گرفتارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا، مركب لجاجت تو را به هلاكت درافكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار كه مركب لجاجت، سركشانه تو را به سوى مهلكه ها بَرَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مركبى چموش تر از لجاجت نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از لجاجت حذر كن، تا از به زمين خوردن آن رهايى يابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مركب لجاجت، سوارِ خود به زمين مى زند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زياده روى در سرزنش كردن، آتش لجاجت را شعله ور مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين خوى ها، دورترين آنها از لجاجت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مجمع بدى ها، لجاجت و ستيزه گرىِ زياد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه لجاجت كند و بر لجاجت خويش پاى فشرد، همان بخت برگشته اى است كه خداوند بر دلش پرده [غفلت] زده و پيشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بپرهيز از شتابزدگى در كارها پيش از فرا رسيدن زمان آنها، يا كندى كردن در كارها به هنگام رسيدن زمان آنها، يا لجاجت در آنها هرگاه مبهم و ناشناخته باشند و يا سستى كردن در آنها هرگاه روشن و آشكار باشند. بنا بر اين، هر چيزى را در جايگاه خودش بگذار.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نتيجه لجبازى هلاكت است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469