کتابخانه احادیث شیعه

خصلت هاى فرومايه

امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه از اندازه خود فراتر رود، احوال و رفتارش تغيير كند [و خود را گم كُند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه زره ننگ مى پوشد و آزادگان را مى آزارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه نه به خيرش اميدى است و نه از شرّش امانى و نه از گزندهايش ايمنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه، حيا ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه قدرت يابد، زشت كارى را از حد بگذراند و چون وعده دهد، خلف وعده نمايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه عطا كند، كينه ورزد و هرگاه عطا شود، انكار (ناسپاسى) كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : احسان كردنِ فرومايه، زشت ترين رذيلت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين احسان فرومايه، اين است كه آزار نرساند و زشت ترين كارهاى گرانمايه اين است كه بخشش خود را دريغ كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از اعتماد به فرومايه بپرهيز؛ زيرا فرومايه هر كس را كه به او اعتماد كند، تنها مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه مقام فرومايه بالاتر رود، مردم در نظر او پست تر مى شوند و شخص بزرگوار عكس اين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نشانه فرومايه، بد كردارى و زشتخويى و خصلت نكوهيده بخل است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ميان سلمان فارسى رحمه الله و مردى بحثى در گرفت. آن مرد به سلمان گفت: تو كى هستى؟ تو چى هستى؟
سلمان گفت: ما هر دو در آغاز نطفه اى ناپاك بوديم و هر دوى ما سرانجام به مردارى گنديده تبديل مى شويم و چون روز قيامت شود و ترازوها برپا گردد، كسى كه ترازوى اعمالش سنگين باشد او شريف است و كسى كه ترازوى اعمالش سبك باشد، فرومايه.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461