کتابخانه احادیث شیعه

خصلت هاى فرومايه

امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه از اندازه خود فراتر رود، احوال و رفتارش تغيير كند [و خود را گم كُند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه زره ننگ مى پوشد و آزادگان را مى آزارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه نه به خيرش اميدى است و نه از شرّش امانى و نه از گزندهايش ايمنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه، حيا ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه قدرت يابد، زشت كارى را از حد بگذراند و چون وعده دهد، خلف وعده نمايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فرومايه هرگاه عطا كند، كينه ورزد و هرگاه عطا شود، انكار (ناسپاسى) كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : احسان كردنِ فرومايه، زشت ترين رذيلت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين احسان فرومايه، اين است كه آزار نرساند و زشت ترين كارهاى گرانمايه اين است كه بخشش خود را دريغ كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از اعتماد به فرومايه بپرهيز؛ زيرا فرومايه هر كس را كه به او اعتماد كند، تنها مى گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چه مقام فرومايه بالاتر رود، مردم در نظر او پست تر مى شوند و شخص بزرگوار عكس اين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نشانه فرومايه، بد كردارى و زشتخويى و خصلت نكوهيده بخل است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ميان سلمان فارسى رحمه الله و مردى بحثى در گرفت. آن مرد به سلمان گفت: تو كى هستى؟ تو چى هستى؟
سلمان گفت: ما هر دو در آغاز نطفه اى ناپاك بوديم و هر دوى ما سرانجام به مردارى گنديده تبديل مى شويم و چون روز قيامت شود و ترازوها برپا گردد، كسى كه ترازوى اعمالش سنگين باشد او شريف است و كسى كه ترازوى اعمالش سبك باشد، فرومايه.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469