کتابخانه احادیث شیعه

ويژگى انسان كامل

امام على عليه السلام : هر گاه خوبيهاى آدمى از بديهاى او بيشتر باشد، او كامل است و هر گاه خوبيها و بديهايش برابر باشد، او خود را [از هلاكت] نگه داشته و اگر بديهايش بيشتر از خوبيهايش باشد، او هلاك شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان كامل، كسى است كه جدّى او بر شوخى اش چيره باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كمال آدمى است كه آنچه را زيبنده او نيست فرو گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : جامه شرم بپوش و زره وفادارى به تن كن و برادرى را نگه دار و با زنان كم سخن گوى، تا بلند مرتبگى تو كامل شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه خصلت است كه به هر كس روزى شود كامل است: خردمندى، زيبايى و شيوا سخنى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سزاوار نيست كسى كه دانا نباشد، خوشبخت شمرده شود و يا كسى كه مهربان نباشد، ستوده به شمار آيد و يا كسى كه شكيبا نيست، كامل شمرده شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465