کتابخانه احادیث شیعه

بزرگوارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بزرگوارى مرد، دين اوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از بزرگواران ـ فرمود : [اهل] مجالس يادِ خدا در مساجد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با خوشرويى و نيكوكارى آدمى است كه بزرگوارى او معلوم مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، تحمّل كردن گناه و تقصير [و انتقام نكشيدن از آن ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، نيكو شكيبايى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، به دوش كشيدن بار تاوانها[ى مردم] است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، مقدم كردن آبروست بر دارايى؛ پستى، مقدم كردن دارايى است بر [جلب محبّت ]مردم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، بي دريغ بخشيدن است و به انجام رساندن وعده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، جلو گرفتن زبان است و بذل احسان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، در حقيقت، دورى كردن از گناهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، داشتن منش نيكو و دورى كردن از پستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هواى نفْست را مهار كن و با نفْس خود به آنچه بر تو روا نيست بخيل باش؛ زيرا بخل ورزيدن بر نفْس، حقيقت كَرم و بخشندگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى، نتيجه بلند همّتى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه براى خود كرامت قائل باشد، خواهشهاى نفسانى اش در نظر او خوار آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى خود كرامتى قائل باشد، دنيا در نظرش كوچك آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نرمخويى، از بزرگوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وفادارى به پيمانها، از بزرگوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از بزرگوارى انسان است، گريستن او بر زمان از دست رفته اش و اشتياق او به زادگاهش و نگهدارى دوستان ديرينه اش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بزرگوارى و كرم، مهر انگيزتر از خويشاوندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكو خصلتى است بزرگوارى نمودن.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه بزرگوارى چيست؟ ـ فرمود : دَهِش پيش از خواهش و اطعام كردن در قحطى.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : بزرگوارى، احسان كردن داوطلبانه است و دَهِش پيش از خواهش.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز نشانگر بزرگوارى آدمى است: خوش خويى، فرو خوردن خشم و فروهشتن چشم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461