عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

بزرگوارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بزرگوارى مرد، دين اوست.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از بزرگواران ـ فرمود : [اهل] مجالس يادِ خدا در مساجد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با خوشرويى و نيكوكارى آدمى است كه بزرگوارى او معلوم مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، تحمّل كردن گناه و تقصير [و انتقام نكشيدن از آن ]است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، نيكو شكيبايى كردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، به دوش كشيدن بار تاوانها[ى مردم] است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، مقدم كردن آبروست بر دارايى؛ پستى، مقدم كردن دارايى است بر [جلب محبّت ]مردم.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، بي دريغ بخشيدن است و به انجام رساندن وعده.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، جلو گرفتن زبان است و بذل احسان.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، در حقيقت، دورى كردن از گناهان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، داشتن منش نيكو و دورى كردن از پستى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هواى نفْست را مهار كن و با نفْس خود به آنچه بر تو روا نيست بخيل باش؛ زيرا بخل ورزيدن بر نفْس، حقيقت كَرم و بخشندگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى، نتيجه بلند همّتى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه براى خود كرامت قائل باشد، خواهشهاى نفسانى اش در نظر او خوار آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه براى خود كرامتى قائل باشد، دنيا در نظرش كوچك آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نرمخويى، از بزرگوارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : وفادارى به پيمانها، از بزرگوارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از بزرگوارى انسان است، گريستن او بر زمان از دست رفته اش و اشتياق او به زادگاهش و نگهدارى دوستان ديرينه اش.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگوارى و كرم، مهر انگيزتر از خويشاوندى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيكو خصلتى است بزرگوارى نمودن.

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه بزرگوارى چيست؟ ـ فرمود : دَهِش پيش از خواهش و اطعام كردن در قحطى.

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام : بزرگوارى، احسان كردن داوطلبانه است و دَهِش پيش از خواهش.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : سه چيز نشانگر بزرگوارى آدمى است: خوش خويى، فرو خوردن خشم و فروهشتن چشم.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454