کتابخانه احادیث شیعه

نامه نگارى

امام صادق عليه السلام : ارتباط ميان برادران در حَضَر ديد و بازديد است و در سفر نامه نگارى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : ارتباط ميان برادران در حَضَر ديدار است و به گاه سفر، نامه نگارى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454