کتابخانه احادیث شیعه

جايگاه متكبّران

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گردنكشانِ متكبّر در روز قيامت به صورت مورچه محشور مى شوند و مردم آنان را، به خاطر بى اعتنايى شان به خداوند عزّ و جلّ، لگدمال مى كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا شما را از اهل دوزخ آگاه نكنم؟ هر درشت خوىِ خشن متكبّر.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت، متكبّران به صورت مورچه هاى آدم نما محشور مى شوند، و هر چيز كوچكى از روى آنها رد مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت، متكبّران به صورت مورچه هاى آدم نما محشور مى شوند و خوارى و زبونى از هر سو آنان را فرا مى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در دوزخ درّه اى است به نام«هَبهَب» و خداوند عزّ و جلّ حق دارد هر گردنكشى را در آن جاى دهد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در آتش كاخى است كه متكبّران در آن قرار داده مى شوند و درهايش به رويشان بسته مى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در دوزخ درّه اى است براى متكبّران به نام «سَقَر». اين درّه از شدّت گرماى خود به خداوند عزّ و جلّ شكايت كرد و خواهش نمود كه به وى اجازه دهد تا نَفَسى بكشد. پس نَفَس كشيد و [از نفْس خود ]دوزخ را سوزاند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : متكبّران به شكل مورچه درآورده مى شوند و مردم آنها را پيوسته پايمال مى كنند، تا آن گاه كه خدا از حساب [بندگان] فارغ شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461