کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دلها بر دوست داشتن كسى كه به آنها نيكى كند و نفرت از كسى كه به آنها بدى كند، سرشته شده اند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : دلهاى خود را خانه تقوا كنيد و دلهايتان را، مأواى شهوات نسازيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا براى دلها گواهانى است كه نفْس را از راه اهل تفريط دور مى گردانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گفتار مرد، از قوّت دل او خبر مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دل، گروگان دليل و برهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا دلها را خطورات بَد و ناپسندى است كه خردها از آنها باز مى دارند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : با كم كردن خطا، به آسايش دل دست ياب.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عاقبت انديشى، بارور ساختن دلهاست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از جاى كندن كوهها، آسانتر است تا از جا بركندن دلها.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دل خود را [مانند ]خويشاوندى كه شريكش مى شوى، قرار ده.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : كسى كه بردبارى جرعه هاى گلوگير خشم را به او ننوشاند، طعم آسايش دل را نچشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465