کتابخانه احادیث شیعه

تقدير

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همه چيز مقدّر است، حتّى ناتوانى و زيركى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تقدير، نظام توحيد است. پس هركه خدا را يگانه داند و به تقدير ايمان داشته باشد، هر آينه به دستگيره استوار چنگ در آويخته است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل و فرشتگان حامل عرش و من همگى با هم براى تو دعا كنيم، جز با زنى كه برايت نوشته و مقدّر شده است ازدواج نخواهى كرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ايمان به تقدير، غم و اندوه را مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نكوهش ياران نافرمان خود ـ فرمود : ستايش مى گويم خدا را بر امرى كه حكم فرمود و بر كارى كه مقدّر ساخت و بر ابتلاى من به شما.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در تمجيد و تعظيم خداوند ـ فرمود : خدايى كه همه امور را، بدون به كار بردن فكر و انديشه درونى، مقدّر كرد [و به اندازه آفريد].
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ستايش خداوند سبحان ـ فرمود : خدا را آن گونه سپاس مى گزارم كه از آفريدگان خويش خواسته است و براى هر چيزى مقدار و اندازه اى معيّن فرموده و براى هر اندازه اى سررسيدى و براى هر سررسيدى نوشته اى [كه در آن ثبت و ضبط است].
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف خداوند متعال ـ فرمود : آفرينش آنچه را در آغاز آفريد و تدبير آنچه خلق كرد، او را به ستوه نياورد و در آفرينش موجودات عاجز و درمانده نشد و در آنچه حكم كرد و مقدّر فرمود، شكّ و شبهه اى برايش رخ نداد. بلكه قضايش استوار است و علمش محكم و امر او ثابت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مقدّرات، با زور و گردن كلفتى دفع نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقدير ، رازى از رازهاى خدا و نهانى از نهانى هاى خدا و دژى از دژهاى دست نيافتنى خداست، كه در پس حجاب خداست و از خلق خدا پنهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با تقدير (اندازه قرار دادن) قسمتهاى خدا براى بندگان است كه جهان روى پاى خود ايستاده و اين دنيا براى مردم آن مى چرخد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرچه بر خرد مرد افزوده شود، ايمانش به تقدير قويتر مى شود و به دگرگونيها اهميتى نمى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنچه برايت مقدّر شده است، حتماً به تو مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به تقدير يقين دارد، به آنچه بر سرش آيد اهميتى نمى دهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند هرگاه چيزى را بخواهد، آن را مقدّر فرمايد و چون مقدّرش كند، حكم آن را صادر فرمايد و هرگاه حكمش را صادر كند، به اجرايش در آورد.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : مقدّرات چيزهايى را كه به ذهنت خطور نمى كند، نشانت مى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461