کتابخانه احادیث شیعه

تقدير

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همه چيز مقدّر است، حتّى ناتوانى و زيركى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تقدير، نظام توحيد است. پس هركه خدا را يگانه داند و به تقدير ايمان داشته باشد، هر آينه به دستگيره استوار چنگ در آويخته است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل و فرشتگان حامل عرش و من همگى با هم براى تو دعا كنيم، جز با زنى كه برايت نوشته و مقدّر شده است ازدواج نخواهى كرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ايمان به تقدير، غم و اندوه را مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نكوهش ياران نافرمان خود ـ فرمود : ستايش مى گويم خدا را بر امرى كه حكم فرمود و بر كارى كه مقدّر ساخت و بر ابتلاى من به شما.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در تمجيد و تعظيم خداوند ـ فرمود : خدايى كه همه امور را، بدون به كار بردن فكر و انديشه درونى، مقدّر كرد [و به اندازه آفريد].
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ستايش خداوند سبحان ـ فرمود : خدا را آن گونه سپاس مى گزارم كه از آفريدگان خويش خواسته است و براى هر چيزى مقدار و اندازه اى معيّن فرموده و براى هر اندازه اى سررسيدى و براى هر سررسيدى نوشته اى [كه در آن ثبت و ضبط است].
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف خداوند متعال ـ فرمود : آفرينش آنچه را در آغاز آفريد و تدبير آنچه خلق كرد، او را به ستوه نياورد و در آفرينش موجودات عاجز و درمانده نشد و در آنچه حكم كرد و مقدّر فرمود، شكّ و شبهه اى برايش رخ نداد. بلكه قضايش استوار است و علمش محكم و امر او ثابت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مقدّرات، با زور و گردن كلفتى دفع نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تقدير ، رازى از رازهاى خدا و نهانى از نهانى هاى خدا و دژى از دژهاى دست نيافتنى خداست، كه در پس حجاب خداست و از خلق خدا پنهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با تقدير (اندازه قرار دادن) قسمتهاى خدا براى بندگان است كه جهان روى پاى خود ايستاده و اين دنيا براى مردم آن مى چرخد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرچه بر خرد مرد افزوده شود، ايمانش به تقدير قويتر مى شود و به دگرگونيها اهميتى نمى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آنچه برايت مقدّر شده است، حتماً به تو مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به تقدير يقين دارد، به آنچه بر سرش آيد اهميتى نمى دهد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند هرگاه چيزى را بخواهد، آن را مقدّر فرمايد و چون مقدّرش كند، حكم آن را صادر فرمايد و هرگاه حكمش را صادر كند، به اجرايش در آورد.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : مقدّرات چيزهايى را كه به ذهنت خطور نمى كند، نشانت مى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454