کتابخانه احادیث شیعه

فقرا ، شهرياران بهشتند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقرا شهرياران اهل بهشتند. مردم همگى مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقيران است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : درهاى بهشت به روى فقرا باز است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به بهشت سرى زدم، ديدم بيشتر مردم آن فقيرانند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به ابوذر كه پرسيد: آيا آنان كه از خدا ترسان و در برابر او خاشع و فروتنند و بسيار ياد خدا مى كنند، زودتر از ديگر مردمان به بهشت مى روند؟ ـ فرمود: نه، بلكه مؤمنان فقيرند كه مى آيند و از روى شانه هاى مردم ردّ مى شوند [و به بهشت مى روند].
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه بميرد و درهم و دينارى از خود بر جاى نگذارد، توانگرتر از او كسى وارد بهشت نشود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مهاجران فقير! بشارتتان باد! به روشنايى كامل در روز رستاخيز. شما نصف روز پيش از توانگران به بهشت مى رويد، كه آن [ نيم روز برابر] پانصد سال است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقراى مسلمان نيم روز ـ كه پانصد سال است ـ جلوتر از توانگرانشان به بهشت وارد مى شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شهرياران دنيا و آخرت، فقيران خرسند هستند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : فقراى مسلمان چهل خريف .حديث پيش از توانگرانشان در باغهاى بهشت مى خرامند ··· سپس فرمود ـ : در اين باره برايت مثلى بزنم. حكايت اين دو دسته ، حكايت دو كشتى است كه بر يك عوارض گير بگذرند و او به يكى از آن دو بنگرد و چيزى در آن نبيند و گويد: آزادش گذاريد كه برود و به ديگرى بنگرد و آن را پُر از بار بيند. پس گويد: نگهش داريد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آخرين پيامبرى كه وارد بهشت مى شود، سليمان است و اين به سبب دنيايى است كه به او داده شد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461