کتابخانه احادیث شیعه

زيور فقر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند فقر را نزد خلق خود امانت نهاده است. بنا بر اين، هر كس آن را مخفى نگه دارد، خداوند پاداش روزه گيرِ شب زنده دار را به او عطا فرمايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فقر، امانت است. پس، هر كه آن را پوشيده نگه دارد، اين كارش عبادت است و هر كه آشكارش سازد، به گردن برادران مسلمان خود قلاّده ( مسئوليت) انداخته است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال مؤمن فقيرى را كه خويشتندار باشد، دوست دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خويشتندارى (مناعت طبع) زيور فقر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه فقر خود را اظهار كند، قدر و منزلت خويش را پست گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پنهان نگه داشتن نادارى و بيماريها، از مروّت (جوانمردى) است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مؤمن در دين نيرومند است··· در زمان توانگرى ميانه رو و هنگام تهيدستى، آراسته.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دشوارترين و پر زحمت ترين كارها، پوشيده داشتن فقر است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465