کتابخانه احادیث شیعه

پرهيز از ناسزاگويى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از دشنام گويى بپرهيزيد؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ ناسزا گوىِ بد دهن را دوست ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند شخص دشنام گوىِ بد دهن را دوست ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وارد شدن به بهشت بر هر ناسزاگويى حرام است .
نمایش منبع
پيامبـر خـدا صلى الله عليه و آله : زشت گويـى (زشت كردارى) هرگز در چيزى نبود مگر اين كه آن را عيبناك گردانيد و شرم و حيا هرگز در چيزى نبود مگر اين كه آن را آراست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند شخص با حياى با عزّتِ نفْس را دوست دارد و با بد زبانِ گداى سمج دشمن است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر فُحش (زشتى در گفتار و كردار) مخلوقى بود، هر آينه بدترين مخلوقات خدا بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر فحش تجسّم يابد، بى گمان بد تركيب خواهد بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره آيه «عُتُلٍّ بَعدَ ذلكَ زَنيمٍ» ـ فرمود : يعنى زشت گوىِ زشت كردارِ فرومايه.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ نيز درباره همان آيه ـ فرمود : «عتلّ»، يعنى هر شكمْ فراخِ خشنِ پرخورِ پر آشامِ آزمند به مال و ثروت و خسيس.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يكى از بدترين بندگان خدا كسى است كه، به سبب بد زبانى و دشنام گوييش، همنشينى با او ناخوشايند باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از بدترين مردمان كسى است كه مردم از ترس ناسزاگويى او، وى را ترك كنند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : قالَ رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه َ حَرَّمَ الجَنَّةَ على كُلِّ فَحّاشٍ بَذِيءٍ، قَليلِ الحَياءِ، لا يُبالِي ما قالَ و لا ما قيلَ لَهُ ؛ فإنّكَ إن فَتَّشتَهُ لم تَجِدْهُ إلاّ لِغَيَّةٍ .حديث أو شِركِ شيطانٍ ، فقيلَ : يا رسولَ اللّه ِ، و في الناسِ شِركُ شَيطانٍ ؟ فقالَ رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أ ما تَقرَأُ قولَ اللّه ِ عَزَّ و جلَّ: «و شارِكْهُم في الأموالِ و الأولادِ» .حديث ؟! .حديث
امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : خداوند بهشت را بر هر فحّاش بد زبان بى شرمى كه باكى ندارد چه گويد و چه شنود، حرام كرده است؛ زيرا اگر وارسى كنى خواهى يافت كه يا زنا زاده است يا شيطان در نطفه او شريك بوده است. عرض شد. اى پيامبر خدا! آيا شيطان در مردم هم شريك مى شود؟ فرمود : آرى، مگر اين سخن خداوند عزّ و جلّ را نخوانده اى كه : «و در اموال و فرزندان ايشان شريك شو»؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشنام دادن و بد دهنى (دشنام شنيدن) از [ ساحت ]اسلام بدور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نا بخردترين نابخردان، كسى است كه به دشنام گويى افتخار كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دشنام دهد، دل حسودانش را خنك گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان بزرگوار، هرگز دشنام ندهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشونت و بد خويىِ زياد از جمله زشتيهاست.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند شخص ناسزا گوى بد دهن را دشمن دارد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : بهترين چيزى را كه دوست داريد به شما گفته شود، به مردم بگوييد؛ زيرا خداوند از شخص لعنتگر دشنام ده بد گوى مؤمنان و ناسزا گوى بد دهن و گداى سمج نفرت دارد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : حربه فرومايگان، زشت گويى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : آيا شما را خبر ندهم كه كم شباهت ترين شما به من كيست؟ عرض كردند : چرا، اى پيامبر خدا. فرمود : ناسزا گوىِ بد دهنِ بد زبان··· .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دشنام گويى و بد زبانى و دريدگى ، از [نشانه هاى] نفاق است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بد زبانى از بى ادبى است و بى ادبى در آتش مى باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه مؤمن به برادرش بگويد : اف بر تو، از ولايت و دوستى او خارج شود و هرگاه بگويد : تو دشمن من هستى، يكى از آن دو كافر شود. و خداوند از مؤمنى كه نسبت به مؤمن نيّت بد در دل داشته باشد، عملى را نپذيرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس كه مردم از زبانش بترسند، در آتش باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : يكى از نشانه هاى شريكِ شيطان، كه ترديدى در آن نيست، اين است كه دشنام گو باشد و باكى نداشته باشد كه چه مى گويد و چه مى شنود.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465