کتابخانه احادیث شیعه

نهى از غيبت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در خطبه حجة الوداع ـ فرمود: اى مردم! همانا خونها و اموال و اَعراض شما بر شما حرام (محترم) است، همچون حرمت اين روزِ شما در اين ماهِ شما در اين شهرِ شما. هر آينه خداوند غيبت را حرام كرد، همچنان كه مال و خون را حرام گردانيد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به عايشه كه به آن حضرت گفت : تو را از صفيّه همين بس كه چنين و چنان است و مقصودش اين بود كه قد كوتاه است ـ فرمود : هر آينه سخنى گفتى كه اگر با آب دريا آميخته شود، آن را مى آلايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در شب معراج، مردمى را ديدم كه چهره هاى خود را با ناخنهايشان مى خراشند. پرسيدم : اى جبرئيل! اينها كيستند؟ گفت : اينها كسانى هستند كه از مردم غيبت مى كنند و آبرويشان را مى برند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چون به معراج بُرده شدم، بر مردمى گذشتم كه ناخنهايى از مس داشتند و چهره ها و سينه هاى خود را ناخن مى كشيدند! پرسيدم : اينها كيستند، اى جبرئيل؟ گفت : اينان كسانى هستند كه گوشتِ مردم را مى خورند و با آبروى آنها بازى مى كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : غيبت نكردن نزد خداوند عزّ و جلّ، محبوبتر از ده هزار ركعت نماز مستحبى است.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : غيبت كردن بدتر از زناست. عرض شد : چگونه؟ فرمود : مرد زنا مى كند و سپس توبه مى نمايد و خدا توبه اش را مى پذيرد. اما غيبتگر آمرزيده نمى شود، تا زمانى كه غيبت شونده او را ببخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غيبت كردن، كار شخص ناتوان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غيبت كردن، نشانه منافق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار كه زبانت را در غيبت كردن از برادرانت مركب خويش سازى، يا چيزى بگويى كه حجّتى بر ضدّ تو شود و بهانه اى براى بدى كردن به تو گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از غيبت كردن بپرهيز؛ كه اين كار ، تو را نزد خدا و مردم مبغوض مى سازد و پاداشت را بر باد مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند، كسى است كه زبانش را از غيبت نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خودت را به غيبت كردن عادت مده؛ زيرا شخص معتاد به غيبت گويى گناهش بسيار بزرگ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترين مردم نزد خدا، غيبتگر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از زشت ترين فرو مايگيها، غيبت كردن از نيكان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نهى از غيبت كردن از مردم ـ فرمود : افراد پاكدامن و برخوردار از نعمت پرهيزگارى بايد و بجاست كه با گنه ورزان و معصيت كاران مهربان و دلسوز باشند و سپاسگزارى [ به خاطر نعمت پاكدامنى و پرهيزگارى] بر ايشان چيره باشد و مانع غيبت آنها از گنهكاران شود. [حال چه رسد به عيبجويى] و چگونه از برادر خويش عيبجويى مى كند و او را به گناهش سرزنش مى نمايد؟ مگر به ياد نمى آورد مقام ستّارى خدا را كه گناه او را پوشاند، گناهى كه بزرگتر از گناه آن برادرى است كه او را بدان سرزنش مى كند! چگونه او را به خاطر گناهى نكوهش مى كند كه خودش چونان گناهى را مرتكب شده است؟ و اگر عين آن گناه را نكرده باشد، بي گمان با گناهى بزرگتر از آن، خدا را نافرمانى كرده است. به خدا سوگند كه اگر با گناه بزرگى خدا را نافرمانى نكرده، و در گناه كوچكى او را نافرمانى كرده باشد، بي گمان همين گستاخى او در عيب گويى از مردم بزرگترين گناه است!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : غيبت نكن، كه از تو غيبت مى شود. و براى برادرت چاه مكن كه خود در آن مى افتى؛ زيرا به هر دست بدهى، با همان دست پس مى گيرى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : غيبتگر . . .، نبايد چشمِ طمع به سلامت داشته باشد.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : ملعون است كسى كه از برادرش غيبت كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469