کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

رواياتى كه با عبارت «به زودى مى آيد» از حوادث آينده خبر مى دهند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى روزگارى بر امّت من فرا مى رسد كه از قرآن جز نوشته هايش و از اسلام جز نامش باقى نمى ماند. خود را مسلمان مى نامند در حالى كه دورترين مردم از اسلامند؛ مسجدهايشان [از بنا ]آباد است، اما از هدايت خراب (تُهى) مى باشد. فقيهان (دين شناسان) آن روزگار بدترين فقيهانِ زير اين آسمان كبودند، فتنه و گمراهى از آنها بر مى خيزد و [باز ]به آنها بر مى گردد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى زمانى بر امّت من مى آيد كه درونهايشان پليد است و ظاهرشان را نيكو مى سازند و انگيزه شان در اين ظاهر سازى طمع دنياست، نه كسب آنچه [از رضايت و ثواب] نزد پروردگارشان، خداست. دينشان ريايى است و خوفى [از خدا] با وجود آنها آميخته نيست. خداوند كيفرى از خود را شامل حال همه آنها مى كند و آنها او را مانند دعاى غريق مى خوانند، اما دعايشان
به اجابت نمى رسد!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى روزگارى بر مردم فرا مى رسد كه در آن، حكومت جز با كشتار و خود كامگى، و ثروت و توانگرى جز با غصب و بخل ورزى، و محبوبيّت جز با كنار گذاشتن دين و پيروى از هوا و هوس به دست نيايد. پس،هر كس آن زمان را درك كند و با آن كه مى تواند توانگر شود بر فقر و تهيدستى صبر كند و با آن كه مى تواند محبوبيّت را به دست آورد، بر بغض و نفرت [مردم ]شكيبايى ورزد و با آن كه مى تواند قدرت به چنگ آورد، بر ضعف و بركنارى از قدرت صبر كند، خداوند ثواب پنجاه صدّيق از صدّيقانى كه مرا تصديق كرده اند به او عطا خواهد كرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى بعد از من مردمانى مى آيند كه غذاهاى لذيذ و رنگارنگ مى خورند و مركبها سوار مى شوند و مانند زن كه خودش را براى شوهرش بزك مى كند، خويشتن را مى آرايند و مانند زنان خود آرايى و جلوه گرى مى كنند و هيأتشان هيأت سلاطين متكبّر و گردن كش است. آنان منافقان آخر الزمان اين امّت هستند··· قبله هاى [آمال] آنان زنانشان است و شرافت و شخصيتشان درهم و دينار.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى بعد از شما مردمى مى آيند، كه غذاهاى خوش مزه و رنگارنگ دنيا را مى خورند و با زنان زيبا روى و رنگارنگ ازدواج مى كنند··· به دنيا سخت مى چسبند و روز و شب رو سوى آن دارند و به جاى خدايشان، دنيا را به خدايى مى گيرند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى در آخر الزمان علمايى مى آيند كه مردم را به دل بركندن از دنيا مى خوانند، اما خود زهد نمى ورزند. به آخرت ترغيب مى كنند و خود بدان رغبت نمى كنند. از وارد شدن به دستگاه حكمرانان نهى مى كنند، اما خود از اين كار خوددارى نمى ورزند. از تهيدستان دورى مى كنند و به ثروتمندان نزديك مى شوند. اينان، همان جبّارانِ دشمن خدا هستند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى زمانى بر امّتم فرا مى رسد، كه از علمايشان مى گريزند همان گونه كه گوسفند از گرگ مى گريزد . وقتى چنين شد خداوند متعال آنها را به سه چيز گرفتار كند : اول اين كه بركت را از اموال ايشان مى گيرد. دوم اين كه پادشاهى ستمگر را بر آنان مسلّط مى گرداند و سوم اين كه بى ايمان از دنيا مى روند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به زودى زمانى بر شما فرا مى رسد كه در آن زمان اسلام واژگون مى شود، همچنان كه ظرف واژگون مى شود و آنچه در آن است مى ريزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به زودى زمانى بر شما مى آيد كه در آن زمان چيزى نا پيداتر از حق، و پيداتر از باطل، و شايعتر از دروغ بستن به خداوند متعال و رسول او صلى الله عليه و آله نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : به زودى زمانى بر شما بيايد كه در آن، از دين داران تنها كسى نجات يابد كه مردم گمان برند او ابله است و خود را در برابر اين جمله كه : او ابله و بى خرد است، به شكيبايى وا دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه ‏السلام : :

الناسُ ضَربانِ: بالِغٌ لا يَكتَفي، وطالِبٌ لا يَجِدُ؛

مردم دو دسته اند: آن كه [به دنيا] رسيده ولى بسنده نمى كند و كسى كه به دنبال آن است و آن را نمى يابد.

كشف الغمّة: ج ۳، ص ۱۰۰

چهل حدیث « گهرهای رضوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469