کتابخانه احادیث شیعه

كينه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه امّت من نسبت به يكديگر كينه نورزند، هرگز دشمنى در برابر آنها قد علم نمى كند.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى بندگان بد! مردم را با گمان [بدى كه نسبت به آنها مى بريد ]سرزنش مى كنيد و خود را با يقين [كه به بدى خويش داريد]سرزنش نمى كنيد؟ اى بندگان دنيا! سرهايتان را مى تراشيد و پيراهنتان را كوتاه مى كنيد و سرهايتان را به زير مى افكنيد و كينه را از دلهايتان برنمى كنيد؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كينه، بيمارى دلهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كينه، تخم بدى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كينه، كارهاى نيك را از بين مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بد كينه ترين دلها، دل شخص كينه توز است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدى را از سينه خودت درو كن، تا آن را از سينه ديگران بركنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما بر كينه ورزى به يكديگر همداستان شده ايد و گياهان بر روى سرگين گاه هاى .حديث (كينه هاى ديرينه) شما روييده است و در دلبستگى به آرزوها با يكديگر همداستان شده ايد و در به دست آوردن مال و ثروت، با يكديگر دشمنى مى كنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود : كارِ زشتِ جدايى و از هم بريدن، آنان را پراكنده نساخته است و كينه ناشى از حسد ورزى، بر آنان حكمفرما نشده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من از آن مردمى هستم كه سرزنش هيچ سرزنشگرى آنان را از راه خدا باز نمى دارد. سيمايشان سيماى راستان است و گفتارشان گفتار نيكان··· نه گردن فرازى مى كنند، نه برترى مى جويند، نه كينه در دل مى پرورند و نه فساد مى انگيزند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «و كينه اى را كه در سينه هاى آنان بود بر كشيديم» ـ فرمود: يعنى، دشمنى را از ميان آنان ريشه كن مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469