کتابخانه احادیث شیعه

نكو حالان

امام على عليه السلام : بازنده كسى است كه نفْسِ خود را ببازد و نكو حال كسى است كه دينش سالم باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بازنده كسى است كه عمر خود را ببازد و نكو حال (برنده) كسى است كه عمرش را در طاعت پروردگارش بگذراند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نكو حال نيست مگر كسى كه همّ و غمش [اصلاح و نجات ]نفْسش باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بازنده كسى است كه دين خود را ببازد و نكو حال كسى است كه يقينش نيكو باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بازنده كسى است كه دين خود را ببازد و نكو حال، كسى است كه دينش سالم و يقينش نيكو باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بى اعتنايانِ به دنيا، دلهايشان گريان است هر چند در ظاهر بخندند و اندوهشان سخت است، هر چند اظهار شادى كنند و از نفسهاى خويش بسيار در خشمند، هر چند از آنچه روزيشان شده رشك برده شوند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نديم پادشاه، مانند كسى است كه بر شير سوار باشد : مردم به موقعيت او غبطه مى خورند، اما او خود بهتر مى داند كه در چه جايگاهى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چه بسيار كسانى كه روزى را آغاز كردند، اما آن را به پايان نبردند و چه بسيار كسانى كه در آغازِ شب نكو حال بوده، اما در پايان شب گريه كنندگانشان بر آنان گريستند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا سراى نيستى و رنج و دگرگونيها و عبرتهاست··· از نمونه دگرگونى و ناپايدارى دنيا، اين است كه شخصى را مى بينى كه تا ديروز مورد ترحّم بود و امروز به حال او غبطه مى خورند و يا شخصى تا ديروز به حالش غبطه مى خوردند و امروز برايش دلسوزى مى شود؛ اين نيست مگر از آن رو كه نعمتى از دست رفته و بينوايى و مصيبتى نازل شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف كسانى كه غافلگير مرگ شده اند ـ فرمود : ··· و به آنچه همه عمرش راغب و شيفته آن بود، بى ميل و رغبت مى شود و آرزو مى كند كه كاش آن كس كه حسرت او را مى خورد و بر وى حسادت مى ورزيد، اين اموال را گرد آورده بود، نه او!
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه خود به معاويه ـ نوشت : ··· پس بترس از روزى كه در آن روز آن كه پايان كار خود را نيكو گردانيده شادمان است . و كسى كه زمام اختيار خويش را به دست شيطان داده و با او ستيز نكرده، پشيمان مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469