کتابخانه احادیث شیعه

موجبات گمراهى

امام على عليه السلام : هر ضلالتى ، علّتى دارد و براى هر پيمان شكنى ، شبهه اى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه شرايع دين يكنواخت است و راههايش مستقيم . هركه در اين راهها قدم گذاشت [به هدف ]رسيد و سود برد و هركه از پيمودن آنها باز ايستاد، گمراه و پشيمان شد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه خود به معاويه ـ نوشت : اما بعد ، اندرزنامه اى وصله پينه شده ، و نامه اى مطنطن از تو به من رسيد ؛ نامه اى كه با گمراهى خود آن را آراسته اى و از روى بد سگالى براى من فرستاده اى . اين نامه مردى است كه نه ديده اى دارد كه راه را نشانش دهد و نه رهبرى دارد كه راهنماييش كند ؛ بلكه هواى نفْس او را فرا خوانده و او به دعوت آن پاسخ مثبت داده و گمراهى، زمامش را برگرفته و او در پى آن روان شده است و از اين رو سخنان ياوه مى بافد و گمراه و خطاكار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به اهل بيت پيامبرتان بنگريد و از راه و روش آنان جدا نشويد ··· از آنان پيشى نگيريد كه گمراه مى شويد و از ايشان عقب نمانيد كه به هلاكت مى افتيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه را هدايتِ حق، به راه درست نياورَد ، گمراهى او را به هلاكت كشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از روى نابخردى، بسيار بستيزد ، كوردلى او در دريافت حق بپايد و هركه از راه حق بيرون شود ، خوبى، در نظرش بدى و بدى، در نظرش خوبى جلوه كند و از مستىِ گمراهى سرمست شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از غير هدايت الهى راه جويد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از راهنمايى خدا هدايت جويد ، خداوند راه درست را به او نشان دهد و هركه از غير راهنمايى خداى سبحان راه بجويد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از كسى كه خود گمراه است راهنمايى خواهد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از گمراه راهنمايى جويد ، راه راست را نيابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه فريفته دعوت كنندگانِ به هوى و هوس شود ، قطعا گمراه شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461