کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسانى كه شايسته دوستى و مصاحبت نيستند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در همنشينى آن كس كه از دين و دنياى او بهره اى نبرى، خيرى براى تو نيست و هر كه براى تو حقّى قائل نبود، تو نيز برايش حقّى قائل نباش كه اين ارزش شمرده نمى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همنشينى با كسى كه آنچه براى خودش مى بيند و مى پسندد براى تو نمى بيند، خيرى براى تو در بر ندارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از همنشينى با كسى كه خيرش، سست و شرّش، نيرومند و نفْسش، پليد است. هر گاه بترسيد، خود را كنار مى كشد و چون احساس ايمنى كند، حمله مى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه همنشينى اش با تو به مبارزه با نفست كمكى نكند، آن همنشينى وبال توست، اگر بدانى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زينهار از كسى كه هر گاه با او سخن مى گويى، تو را ملول گرداند و هرگاه او با تو سخن مى گويد، غمگينت كند، و هرگاه به او شادى يا زيانى برسانى، متقابلاً با تو همان رفتار را كند، و هر گاه از تو جدا شود، جدايى او تو را بد آيد چون پشت سرت بد گويد، هر گاه او را ممانعت كنى به تو تهمت و افترا زند و هرگاه سازگارى با او نشان دهى به تو حسادت ورزد و تعدّى كند و هرگاه ناسازگارى كنى با تو از در دشمنى و جدال بر آيد، از جبران خوبى ديگران به خود ناتوان است، و نسبت به كسى كه به او زور گفته است، افراط مى كند. همنشين او مأجور است و خودش گنهكار، زبانش به زيانِ اوست، نه به دست سودش، دلش سخنش را نگه نمى دارد، علم را براى مجادله كردن مى آموزد، و در دين براى خودنمايى تفقّه مى كند به سوى دنيا مى شتابد و تقوا را فرو مى گذارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از همنشينى با افراد فاسق و فاجر و متظاهر به معاصى خدا دورى كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از همنشينى با كسى كه انديشه اش، سست و فاسد است و كردارش، زشت و ناپسند، دورى كن؛ زيرا يار، با يار سنجيده مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كسى كه دلهايتان او را ناخوش دارد، بپرهيزيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از معاشرت با عيبجويانِ مردم بپرهيز؛ زيرا همنشينِ اين گونه افراد نيز از عيبجويى آنان در امان نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با كسى كه همواره غيبت مى كند همنشينى مكن؛ زيرا تو نيز مورد بدگمانى واقع مى شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ آدم نادان، در رنج و سختى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن دانا، بهتر از دوست نادان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستان را [از دوستى با يكديگر ]پشيمانى حاصل آيد، مگر پرهيزگاران .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مصاحبت با اهل گناهان بپرهيز؛ زيرا كسى كه از كردار گروهى راضى باشد، همانند كسى است كه در جمع آنها باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مصاحبت با فاسقان دورى كن؛ زيرا بدى به بدى مى پيوندد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از مصاحبت با كسى كه تو را [از ياد خدا و آخرت] غافل و [به دنيا ]شيفته گرداند؛ زيرا چنين كسى تو را تنها مى گذارد و به هلاكتت مى افكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مصاحبت با دروغگو دورى كن و اگر هم ناچار به اين كار شدى، حرفهايش را باور مكن و به او مگو كه حرفهايش را باور نمى كنى؛ چه او از دوستى با تو دست برمى دارد، اما از خوى خود دست نمى كشد .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : هرگاه ديدى كسى با آبروى مردم بازى مى كند، سعى كن كه تو را نشناسد؛ زيرا آبروى آشنايانش كمترين ارزش را نزد او دارد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در سفارش به فرزند بزرگوارش حضرت باقر عليه السلام ـ فرمود : زنهار از مصاحبت با كسى كه از خويشان خود مى برد؛ زيرا من چنين كسى را در سه جاى كتاب خداوند عزّ و جلّ لعنت شده يافتم .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بنگر، كه هر كس براى تو سودِ دينى ندارد، به او بهايى مده و به همنشينىِ با وى رغبت مكن؛ زيرا هر چيزى جز خداوند تبارك و تعالى نابود شدنى و فرجامش ناگوار و زيانبار است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از سه كس بر حذر باش: خيانتكار، ستمكار و سخن چين؛ زيرا كسى كه به تو خاطر تو [به ديگرى] خيانت كند، به تو نيز خيانت مى كند و كسى كه به خاطر تو [به ديگرى] ستم كند، به تو نيز ستم مى كند و كسى كه براى تو تو سخن چينى كند، بر ضدّ تو نيز سخن چينى خواهد كرد .حديث
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بدانيد هر دوستيى كه در دنيا براى غير خداوند عزّ و جلّ باشد، در روز قيامت به دشمنى مبدّل مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از رفت و آمد با فرومايه بپرهيز؛ زيرا رفت و آمد با فرومايه خيرى در پى ندارد .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : دوستِ آدم نادان، در رنج است .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

أَكْرِمْ عَشـيرَتَكَ فَاِنـَّهُمْ جـَناحُكَِ؛

خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.

غررالحكم: ج2، ص229

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461