کتابخانه احادیث شیعه

كسى كه گروگان گناه خويش است

امام على عليه السلام : مبغوضترين مردمان نزد خداوند دو كس اند : كسى كه خداوند او را به خودش وا گذاشته باشد ؛ چنين كسى، از راه راست منحرف شود و به گفته هاى بدعت آميز و دعوتهاى گمراه كننده دل بندد . پس، او سبب فتنه و گمراهى كسانى است كه فريفته او مى شوند ؛ راه راست پيشينيان خود را گم مى كند و كسانى را هم كه در زمان حياتش و پس از مرگش از او پيروى كنند ، گمراه مى سازد ؛ بار گناهان ديگران را به دوش مى كشد و گروگان گناه خويش نيز مى باشد ···
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نكوهش بصريان، پس از جنگ جمل ـ فرمود : شما لشكريان آن زن بوديد . . . هر كس در ميان شما به سر بَرَد گروگانِ گناه خويش است و هر كه از ميان شما بيرون رود، رحمت پروردگارش را
باز يافته باشد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469