کتابخانه احادیث شیعه

ملايمت و ايمان

امام على عليه السلام : هر دين و آيينى را خصلتى است و خصلت ايمان ملايمت است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هر كه را ملايمت قسمت شود، ايمان نيز قسمتش شود .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هر چيزى را قفلى باشد و قفل ايمان، ملايمت است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461