کتابخانه احادیث شیعه

طلب حلال

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبادت ده جزء دارد، كه نُه جزء آن طلب [روزى] حلال است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه براى [كسب روزىِ] خانواده اش زحمت بكشد ، مانند مجاهدِ در راه خداست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در طلب حلالْ، خود را به رنج افكند، آمرزيده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال دوست دارد كه بنده خود را در طلب [روزى] حلال خسته ببيند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه از طلب معاش خجالت نكشد ، زحمتش كم و خيالش آسوده باشد و خانواده اش را در نعمت قرار دهد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه دوست نداشته باشد مال حلال به دست بياورد تا با آن آبروى خود را حفظ كند و قرضش را بپردازد ، هيچ خيرى در وجودش نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه به منظور بى نيازى از مردم و رسيدگى به همسايه ، در طلب دنيا بر آيد با چهره اى چون ماه شب چهارده خدا را ديدار كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بنده آن زمان نزد خداوند گرامى تر است كه در طلب درهمى [حلال ]برآيد و نتواند به آن دست يابد .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : كسى كه براى تأمين مخارج خانواده اش در طلب روزى خدا بر آيد ، پاداشش بيشتر از كسى است كه در راه خدا جهاد مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469