کتابخانه احادیث شیعه

آن كه شايان رحمت است

امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه اندازه خويش را بشناسد و از حدّ خود فراتر نرود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن بنده كه گناه خويش را بپايد و از پروردگارش بهراسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه به توبه رو كند و از خطاهاى خود پوزش طلبد و پيش از مرگ، كارى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه انديشيد و عبرت آموخت و پند گرفت و بينش يافت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه پند آموخت و از گناهان باز ايستاد و از عبرتها بهره گرفت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه شكيبايى را مَركبِ زندگى خود ساخت و پرهيزگارى را اندوخته وفاتش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه پيش از فرا رسيدن اجل ، براى سراىِ ماندن و جايگاهِ كرامتِ خود ، كار نيك فراهم آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه آرزو را كوتاه گردانَد و پيش از مرگ كارى بكند و فرصتها را غنيمت شمارَد و از عمل توشه برگيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه مهلت [عمر] را غنيمت شمرَد و در كار و عمل بشتابد و از ترس [خدا و آخرت ]دامن همّت به كمر زند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا رحمت كند آن را كه بر هواى نفس چيره آيد و از دامهاى دنيا بگريزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا رحمت كند كسى را كه به پروردگار خويش راغب باشد (دين خود را بپايد) و به گناه خود رسيدگى كند ، با هواى نفس مخالفت ورزد و آرزويش را دروغ شمارَد ···، پيوسته بينديشد و شب زنده دارى هاى طولانى داشته باشد . . . آنچه آشكار مى كند كمتر است از آنچه در دل دارد ، به كمتر از آنچه مى داند بسنده مى كند، اينان سپرده هاى خداوند در سرزمينهاى اويند و به سبب آنها [بلاها را ]از بندگان خود دور مى سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن بنده اى كه گناه كرد و اعتراف كرد و ترسيد و به عمل روى آورْد و بر حذر شد و [به كار نيك ]شتافت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن بنده اى كه حقّى را زنده كند و باطلى را نابود سازد و ستم را بركنَد و عدالت را بر پاى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه حُكمى را شنيد و آن را حفظ و رعايت كرد ، و به راه راست فرا خوانده شد و به آن نزديك گشت ، و كمربند هدايتگرى را گرفت و نجات يافت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه دانست هر نفَس او، گامى است به سوى مرگ ؛ پس به سوى عمل شتافت و آرزوى خويش را كوتاه كرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر كسى كه حقّى را ديد و يارى اش كرد ، يا ستمى را ديد و از آن جلوگيرى كرد و صاحب حق را در مقابل خصمش يارى داد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه بر مرگ پيشدستى كند و آرزو را دروغ پندارد و كار را [براى خدا] خالص گرداند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه نفْس خود را از معاصى خداوند لگام زند، و مهار آن را گرفته به سوى طاعت خداوند بكشاندش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا رحمت كند آن را كه از شهوت خويش دست شويد و خواهش نفْس خود را درهم كوبد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه انگيزه هاى نفسانى خود را درهم كوبد و نفْس خود را نگه دارد و مهار آن را گرفته به سوى طاعت خدا بكشاندش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا رحمت كند آن را كه از زندگى براى مرگ توشه برگيرد و از فنا براى بقا و از [دنياى] رونده براى [سراى ]پاينده .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن كس كه از حرامها پرهيز كند و تاوانها را به دوش گيرد و در شتافتن به سوى غنيمتهاى فراوان رقابت ورزد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

قَوامُ الشَّريعَةِ الاَْمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.

شرح غررالحكم: ج 4، ص 518

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469