کتابخانه احادیث شیعه

آثار خودْ رأيى

امام على عليه السلام : خودْ رأى، در پرتگاه خطا و نادرستى فرو مى افتد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خودْ رأيى تو را مى لغزاند و در پرتگاهها مى افكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه خودْ رأيى كند نابود شود و هر كه با بزرگان مشورت كند ، در خردهايشان شريك گردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به رأى خود اكتفا كند، خويشتن را به خطر افكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه در رأى خود تنها باشد ، در حقيقت رأيى ندارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تنها جاهل است كه شيفته رأى خويش است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ آدمِ خودپسندى را رأيى نباشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : با خودْ رأى ، مشورت مكن .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : آدم خودْ رأى ، بر لبه لغزشگاه ايستاده است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469