کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس براى اثباتِ حقِّ ستمديده اى، با او همراهى كند ، خداوند متعال در آن روزى كه گامها مى لغزند، گامهايش را استوار گرداند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با زبان (بيان) خود حقّى را زنده كند، اجر آن را ببرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى رسيدن به حقّ هر جا كه باشد، در سختى ها غوطه ور شو .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه تند روى .حديث كند به حقّ نرسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ راهنمايى صادقتر از گوش سپردن به حقّ نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيوسته با حقّ باش، تا تو را در آن روزى كه جز به حقّ داورى نمى شود، در جايگاه پيروان حقّ جاى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از حقّ فراتر رود، راهش تنگ شود و هركه به اندازه خود بسنده كند، برايش پايدارتر ماند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدايتان رحمت كناد ! بدانيد كه شما در روزگارى به سر مى بريد كه حقّ گويان اندكند و زبان از راستگويى كُند است و پيرو حقّ خوار و ضعيف .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465