کتابخانه احادیث شیعه

مؤمن كيست؟

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن، در هر حالتى در خير و خوبى است؛ حتى در آن حال كه جانش از سينه اش بركنده شود، خدا را حمد و سپاس مى گويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن [با همه خوبيهايش به مردم ، ]مورد ناسپاسى قرار مى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن برادر مؤمن است در هيچ حال از نصيحت و خيرخواهى برادر خود فروگذار نمى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن نسبت به چيزى كه در دنيا به سرش آمده سرزنش نمى شود بلكه كافر مورد توبيخ و سرزنش قرار مى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن رام و ملايم است، چندان كه از شدّت ملايمت، مى پندارى احمق است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن كسى است كه مردم او را بر جان و مال خود امين كرده باشند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمنان، نرم و ملايمند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن غيرتمند است و خدا غيرتمندتر.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن خوش دل و بزرگوار است و فاجر حيله گر و فرومايه.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :[وجودِ] مؤمن سود است. اگر با او راه بروى به تو سود مى رساند، اگر با وى مشورت كنى به تو بهره مى رساند، اگر با او شراكت كنى به تو فايده مى رساند. همه چيز و همه كارش سود است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن كسى است كه نفْسش از او در رنج است و مردم در آسايش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن به اشتهاى خانواده خود غذا مى خورد و منافق خانواده اش به اشتهاى او غذا مى خورند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن ابتدا سلام مى كند، ولى منافق مى گويد: بايد به من سلام شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن در دنيا همچون غريب است، به عزّت آن خو نمى گيرد و از خوارى آن نمى نالد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :قرآن، دست و پاى مؤمن را در برآوردن بسيارى از خواهشهاى نفسانى اش بسته است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن، يك شكم غذا مى خورد و كافر، هفت شكم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن، آينه مؤمن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن آينه برادر مؤمن خويش است: در غيابش خيرخواه اوست، و در حضورش ناراحتيهايش را برطرف مى سازد و در مجلس براى او جا باز مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن براى مؤمن مانند ساختمان است كه اجزاى مختلف آن يكديگر را محكم مى سازند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن الفت مى گيرد و با او الفت مى گيرند و كسى كه الفت نگيرد و الفت پذير نباشد از خير و بركت بى بهره است. بهترين مردمان كسى است كه براى مردم سودمندتر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن، الفت مى گيرد و مردم با او الفت پيدا مى كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن، زيرك و با هوش و هشيار است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن، كم خرج و زحمت است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن را در انجام كارهايى كه در توان اوست كوشا مى يابى و بر انجام آنچه از توانش بيرون است اندوهناك.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كه از كار نيك خود شادمان باشد و از كار بد خويش ناراحت، او مؤمن است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در وصف مؤمن ـ فرمود :حركات و رفتارهايش ملايم و مهربان است و ديدارش شيرين ··· از هر چيز عاليترين آن را مى جويد و از خويها والاترينشان را ··· بر دشمنش ستم نمى كند و به خاطر كسى كه دوستش دارد مرتكب گناه نمى شود، ··· كم خرج و زحمت است و بسيار كمك و يارى مى رساند ··· كارش را به خوبى انجام مى دهد به طورى كه گويى آن را مى بيند، چشمانش فروهشته است، دست بخشنده دارد، و دست رد به سينه سائل نمى زند ··· سخنش را مى سنجد و زبان در كام مى كشد ··· باطل را از دوستش نيز نمى پذيرد و حق را حتّى از دشمنش انكار نمى كند، دانش نمى آموزد مگر براى دانستن و نمى آموزد مگر براى عمل كردن ··· اگر با دنيا طلبان همراه شود زيركترين آنهاست و هرگاه با آخرت جويان برود پارساترين آنها.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن شادى اش در چهره اش مى باشد و اندوهش در دلش، سينه اش فراختر است و نَفْسش از هر چيز رامتر؛ بلند پايگى را ناخوش مى دارد و شهرت را دشمن مى شمارد اندوهش دراز است و همّتش بلند؛ بسيار خموش است و اوقاتش به بيكارى نمى گذرد؛ شكور است و شكيبا؛ غرق در انديشه خويش است و در پايبندى به دوستى خود [با ديگران ]حريص. نرمخو و مهربان است، اراده اش سخت تر از سنگ خار است و با اين حال از يك برده، خوارتر و افتاده تر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن در گرفتاريهاى تكان دهنده، استوار است، در نا خوشيها پابرجا، در بلا شكيبا، در آسايش سپاسگزار و به آنچه خدا روزى اش كرده قانع است، به دشمنان ستم روا نمى دارد و به خاطر دوستان نيز به ديگران ستم نمى كند، مردم از او در آسايش اند و جانش [از او ]در رنج است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن خوش دل (بى شيله پيله) و بزرگوار است، امين نفس خويش و همواره بر حذر و اندوهگين است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن امانتدار نفس خويش است، و چيره بر هوى و هوس خويش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن چون اندرزش دهند از خطا [باز مى ايستد و چون بر حذرش دارند حذر مى كند و چون پندش دهند پند مى پذيرد و چون به او يادآور شوند متذكّر مى گردد و هرگاه ستم بيند مى بخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن شيوه و عادتش زهد اوست و همه اهتمام او دينش و عزّت او قناعتش و تلاش او براى آخرتش؛ خوبيهايش بسيار است و درجاتش بلند و در آستانه رهايى و رستگارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن، هميشه به ياد خداست، زياد مى انديشد، بر نعمتها سپاسگزار و در بلا شكيباست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن، كسى است كه دل خود را از پستى پاك كرده باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن بيدار است و چشم به راه يكى از دو فرجام نيك.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن، در هنگام توانگرى پاكدامن است، و از دنيا وارسته.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن، هنگام خوشى و آسايش سپاسگزار است و هنگام گرفتارى و بلا، شكيبا و به گاه ناز و نعمت ترسان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگاه از مؤمن چيزى خواسته شود، زياد كمك مى كند و چون خود چيزى از كسى بخواهد، سبك مى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن كسى است كه دين خود را با دنياى خود حفظ كند و فاجر كسى است كه دنياى خود را با دينش نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمن، به دشمن خود ستم نمى كند و به خاطر دوست خود مرتكب گناه نمى شود؛ اگر به او ستم شود، شكيبايى مى ورزد تا خداوند عزّ و جلّ انتقام او را بگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :عقل، رفيق مؤمن است و دانش وزير او و شكيبايى، فرمانده سپاه او و عمل، سرپرست او.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بندگان خدا! بدانيد كه مؤمن شب و روز را سپرى نمى كند، مگر آن كه به نفس خود بدگمان و بى اعتماد است، از اين رو، پيوسته نفْس خود را سرزنش مى كند و ]كارهاى خوب را [از او بيشتر مى خواهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمنان به خيرشان اميد مى رود و شرّشان به كسى نمى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مؤمنان به خود بد گمانند، از فراوانى لغزشهاى خود بيمناكند، از دنيا متنفّرند، مشتاق آخرتند و در انجام فرمان هاى الهى شتابان.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام :براستى مؤمن، خدا را نگه دار خود ]از گزندها و گناهان] و گفتار او (قرآن) را آينه خود گرفته است. گاهى [در اين آينه] به اوصاف مؤمنان مى نگرد و گاهى به اوصاف گردنكشان مى نگرد و در آن نكته ها مى بيند و خود را شناسايى مى كند و به هوشيارى خود يقين مى كند و به پاكى خود اطمينان مى يابد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام :مؤمن سكوت مى كند تا سالم ماند و سخن مى گويد تا سود برد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام :مؤمن دانش و بردبارى را با هم در آميخته است؛ مى نشيند تا دانش بياموزد، سكوت مى كند تا سالم مانَد، [به سؤال ]لب مى گشايد تا بفهمد و امانت (راز) خود را براى دوستانش بازگو نمى كند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :مؤمن كسى است كه چون خشنود و سرخوش شود، خشنودى اش او را به گناه و باطل نكشاند و هر گاه به خشم آيد، خشمش او را از حق گويى دور نسازد، مؤمن كسى است كه اگر قدرت يابد، قدرتش او را به تجاوز و دست انداختن به آنچه حقّ او نيست نكشاند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن، ياورى خوب و كم خرج و كم زحمت است؛ زندگى اش را خوب اداره مى كند؛ از يك سوراخ دوبار گزيده نمى شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن در دين قدرتمند است و در عين نرمش، قاطع. ايمانش با يقين همراه است، در فهميدن [دين] آزمند و در پيمودن راه راست با نشاط ··· و با وجود كار و گرفتارى نمازش را ترك نمى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن، بردبارى است كه به كسى [جسارت نمى كند و اگر نسبت به او جسارتى صورت گيرد بردبارى مى ورزد، ستم نمى كند و اگر به وى ستم شود مى بخشد. بخل نمى ورزد و اگر بر او بخل ورزند، صبر مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن كسى است كه درآمدش حلال و پاك باشد و اخلاقش نيكو و باطنش درست؛ زيادى مالش را انفاق كند و زيادى گفتارش را نگه دارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن در دين خود نيرومند است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :مؤمن، مغلوب فرْج و رسواى شكم خود نمى شود.
نمایش منبع
الكافى:از جمله اندرزهاى خداوند متعال به موسى عليه السلام است كه : مؤمن، كسى است كه آخرت براى او آراسته و زيبا باشد، از اين رو، نگاهش، بى آن كه سست و خسته شود به آخرت دوخته شده است . عشق به آخرت ميان او و لذّت زندگى جدايى افكنده و او را تا سحرگاهان بيدار نگه داشته است، همچون سوارى كه به سوى هدف خود مى راند. شب و روز افسرده و اندوهناك است.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام :تا سه خصلت در مؤمن نباشد، مؤمن نيست: خصلتى از پروردگارش، خصلتى از پيامبرش صلى الله عليه و آله و خصلتى از ولىّ خدا . امّا خصلت پروردگارش، نهفتن راز است؛ و خصلت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، ملايمت با مردم است؛ و خصلت ولىّ خدا، شكيبايى در تنگنا و سختى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اَللّهَ اَللّهَ فِى الصَّلاةِ فَاِنَّها عَمُودُ دِينِكُمْ؛

خدا را! خدا را! درباره نماز، كه ستون دين شماست.

نهج البلاغه: ن 47، ص 978

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461