کتابخانه احادیث شیعه

خيرخواهى

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر يك از شما بايد براى برادرش خيرخواهى كند ، همان گونه كه براى خودش خيرخواهى مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، برادر مؤمن است ؛ در هر حالى از خيرخواهى براى او فروگذارى نمى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى ات را براى دوستت ، يارى ات را براى آشنايانت و خوش رويى ات را براى همه مردم ، نثار كن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خيرخواهى محبت را به ثمر مى رساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سرشت مؤمن خيرخواهى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465