کتابخانه احادیث شیعه

دشمن ترينِ مردم در نزد خدا

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم در نزد خدا و دورترينشان در منزلت نزد او ، پيشواى ستمكار است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از جمله دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خدا ، كسى است كه ايمان آورده و سپس كفر ورزيده است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ كسان در نزد خدا ، دشمنِ كينه توزِ ستيزه گر است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند عز و جل كسى است كه به ناحق ، پشتِ مسلمانى را برهنه كند [و بر آن تازيانه زند] .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند عز و جل كسى است كه به ناحق ، پشت مسلمانى را برهنه كند [و بر آن تازيانه زند] و كسى است كه به ناحق ، آن را كه او را نزده است ، بزند يا آن را [كه مرتكب قتلى نشده است] حديث بكشد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند ، سه تن هستند : ملحد در حرم خدا ؛ كسى كه در اسلام ، در پىِ سنّتى جاهلى است ؛ و كسى كه در پىِ ديگرى است تا به ناحق ، خونش را بريزد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ به نقل از جبرئيل، از خداوند متعال ـ : دشمن ترينِ آفريدگان، در نزد من ، كسى است كه خود را همانند من پندارد و مدّعى پروردگارى[اى مانند ]من شود . پس از او دشمن ترينشان در نزدم ، كسى است كه خود را همانند محمّد صلي الله عليه و آلهپندارد و به نزاع با پيامبرى او بپردازد و خود، مدّعى آن گردد. پس از او دشمن ترينشان در نزدم ، كسى است كه خود را همانند جانشين محمّد پندارد ... و دشمن ترينشان پس از اين مدّعيان ـ كه خود را آماج خشم من ساخته اند ـ كسى است كه به كردار اين مدّعيان ، خشنود باشد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن تر از قارى [قرآنِ] متكبّر ، نزد خدا نخواهى يافت .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : از دشمن ترينْ قاريان [قرآن در نزد خداوند] ، كسانى هستند كه به ديدار حاكمان مى روند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ بندگان در نزد خداوند عز و جلكسى است كه نسبت به خانواده اش بخل ورزد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ بندگان در نزد خداوند ، خبيث گزافه كارى است كه از مال و فرزندش خيرى به كسى نمى رسد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند ، سه تن هستند : كسى كه در روز ، بسيار مى خوابد و در هيچ پاره اى از شب به نماز نمى ايستد ؛ كسى كه بسيار مى خورد ، امّا به هنگام خوردن ، نام خدا را نمى برد و او را نمى ستايد؛ و كسى كه بدون [موجبات ]شگفتى ، بسيار مى خندد ؛ زيرا خنديدنِ بسيار ، دل را مى ميراند و فقر به بار مى آورد .
نمایش منبع
جامع الأحاديث : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود : «هان ! شما را از دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند متعال ، باخبر سازم ؟».
گفتند : آرى ، اى پيامبر خدا !
فرمود : «كسانى كه با زنان همسايگانِ خويش ، زنا مى كنند» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم در نزد خداوند ، كسى است كه به خاطرِ زبانش از او بترسند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترين شما در نزد خداوند ، سخن چينان هستند كه ميان برادران ، جدايى مى افكنند و براى بى گناهان، لغزش مى تراشند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم در نزد خداوند متعال ، كسى است كه كار بد مؤمن را سرمشق قرار مى دهد؛ امّا كار نيكش را سرمشق قرار نمى دهد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ مردم نزد خداوند عز و جلكسى است كه لباسش از كردارش بهتر باشد ؛ لباسش لباسِ پيامبران باشد و كردارش كردارِ جبّاران !
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هشت تن هستند كه در روز قيامت ، دشمن ترين كسان در نزد خداوند خواهند بود : دروغگويان ؛ مستكبران؛ كسانى كه كينه برادرشان را در سينه نگه مى دارند و چون آنان را ببينند برايشان سوگند مى خورند [كه دوستشان دارند] ؛ كسانى كه چون به سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند ، درنگ مى كنند و كُندى مى نمايند و چون به سوى شيطان و كارهايش خوانده شوند ، مى شتابند ؛ كسانى كه هرگاه آزمندى دنيا برايشان جلوه گر شود ، آن را با سوگندهايشان ، براى خود حلال مى شمرند ، گرچه بدان حقى نداشته باشند ؛ سخن چينان ؛ تفرقه اندازان در ميان برادران؛ و كسانى كه براى بى گناهان ، لغزش مى جويند و مى تراشند . خداى رحمان عز و جلاينان را پليد مى شمارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : دشمن ترينِ خلق در نزد خداوند عز و جلعالِمى است كه به ديدار كارگزاران [حكومت ستمكار ]مى رود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترينِ بندگان در نزد خداوند سبحان ، عالِم متكبّر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترين خلقِ خدا در نزد خدا ، كسى است كه دانش را به صورت پراكنده از جاهلانى شب كور و اوباشى فتنه جو ، گرد آورده است . در نتيجه ، نسبت به هدايتى كه از سوى پروردگارش برايش آمده ، كور است و از سنّت پيامبرش گم راه است و مى پندارد كه حق ، همان است كه در نوشته هاى او موجود است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دو تن هستند كه از دشمن ترينِ خلق در نزد خدايند :
آن كه خداوند ، او را به خود وا گذاشته است و در نتيجه ، از راه راست منحرف شده ، شيفته سخنى بدعت آميز گشته و دلبسته روزه و نماز شده است . پس او مايه فريفتگى فريب خوردگان است و از راه هدايتِ پيشينيان خود ، گم راه گشته و گم راه كننده كسى است كه در زمان حياتش و پس از مرگش از او پيروى كند و باركشِ گناهان ديگران و در گروِ گناه خود است.
و ديگرى آن كه جهلى از مردمان جاهل ، گرد آورده و راهى تاريكى هاى فتنه است . مردم نمايان ، او را عالم ناميده اند ، حال آن كه حتّى يك روز نيز در فضاى علم ، به سلامتْ نزيسته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از دشمن ترينِ مردم در نزد خداوند متعال ، بنده اى است كه خداوند ، او را به خود وانهاده و او از راه راست ، منحرف شده است و بى راهنما پيش مى رود . اگر براى كِشتِ دنيا خوانده شود ، دست به كار مى شود و اگر براى كِشتِ آخرت خوانده شود ، تنبلى مى كند؛ گويى آنچه انجام داده ، بر او واجب است و آنچه در آن سستى كرده ، از او برداشته شده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند ، غيبت كننده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترينِ بندگان در نزد خداوند سبحان ، كسى است كه جز در انديشه شكم و شرمگاهش نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دورترين آفريدگانِ از خداوند متعال ، دولتمند بخيل است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : منفورترينِ بندگان در نزد خداوند ، فقيرِ متكبّر ، پيرِ زناكار و عالمِ بدكار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دشمن ترينِ آفريدگان در نزد خداوند متعال ، شخص نابخرد است ؛ زيرا او را از آنچه بدان بر خلقش منّت نهاده ، يعنى عقل ، محروم ساخته است .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : خداوند متعال به دانيال عليه السلام وحى كرد : «دشمن ترين بندگانم در نزد من ، نادانى است كه حقّ عالمان را سَبُك مى شمارد و از پيروى آنان ، تن مى زند» .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : هان ! دشمن ترين مردم در نزد خدا ، كسى است كه سنّت امامى را سرمشق خود قرار مى دهد ، امّا كردارش را سرمشق خود قرار نمى دهد .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : موسى عليه السلام گفت : دشمن ترين بندگانت نزدت كيست ؟
فرمود : «آن كه در شب ، مردارى بد بوست و در روز ، بيكاره» .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هيچ كس در نزد خداوند عز و جلدشمن تر از كسى نيست كه نسبت به عبادت خدا تكبّر مى ورزد و از درخواست آنچه نزد خداست ، تن مى زند (دعا نمى كند) .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جل كسى را كه در نزدش دشمن تر از احمق باشد ، نيافريد؛ زيرا وى را از عقل، محروم ساخت كه محبوب ترين چيز در نزد اوست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چون موسى عليه السلامبر بالاى طور رفت ، پروردگارش را خواند و گفت : پروردگارا ! دشمن ترين آفريدگان در نزدت كيست ؟
فرمود : «كسى كه مرا متّهم مى دارد» .
پرسيد : آيا از آفريدگانت ، كسى هست كه تو را متّهم بدارد ؟
فرمود : «آرى . كسى كه از من خير مى طلبد كند و من برايش خيرى برمى گزينم و برايش سرنوشتى رقم مى زنم كه خيرش در آن است و باز مرا متّهم مى دارد» .
نمایش منبع
المحاسن ـ به نقل از عثمان بن عيسى ، به نقل از يكى از راويان شيعه ـ : از امام صادق عليه السلامپرسيدم : دشمن ترينِ خلق در نزد خداوند كيست ؟
فرمود : «كسى كه خدا را متّهم مى دارد» .
پرسيدم : مگر كسى خدا را متّهم مى دارد ؟
فرمود : «آرى . آن كه از خداوند ، خيرخواهى مى كند و چون خير با سختى و به صورت ناخوشايندِ او برايش پديدار شد ، خشمگين مى شود . اين همان كسى است كه خدا را متّهم مى دارد» .
نمایش منبع
حلية الأولياء ـ به نقل از وَهْب بن مُنَبّه ـ : داوود عليه السلامگفت : پروردگارا ! دشمن ترينِ بندگانت در نزدت كيست ؟
فرمود : «بنده اى كه در كارى از من خيرخواهى كنَد و من برايش خيرى برگزينم؛ امّا او بدان خشنود نگردد» .
نمایش منبع
حدیث روز

امام حسن عسکری علیه السلام : :

ما أقبَحَ بِالمُؤمِنِ أن تَكونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّهُ؛

چه زشت است براى مؤمن كه خواسته‏ اى داشته باشد كه او را به خوارى كشاند.

تحف العقول، ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469