کتابخانه احادیث شیعه

ك ـ هديه كردن عيب ها

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادرانتان ، كسى است كه عيب هايتان را به شما هديه كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، برادرِ مؤمن است . چون غايب شود ، در نبودش [آبروى ]او را حفظ مى كند و خانه و كسب و كارش را نگاه مى دارد و مؤمن ، آينه مؤمن است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، آينه برادرِ مؤمنش است ؛ چون غايب شود ، نيكخواه اوست و در حضورش آنچه را ناپسند مى دارد ، از او دور مى سازد و در مجلس ، برايش جاى مى گشايد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، آينه برادر مؤمنش است و پليدى را از او دور مى كند.
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هريك از شما آينه برادرش است . پس اگر در او پليدى اى ديد ، بايد آن را دور سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى كُمَيل ! مؤمن، آينه مؤمن است ؛ زيرا در [حال] او مى نگرد. در نتيجه ، نيازش را برطرف مى كند و حالش را سامان مى بخشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در حقيقت ، دوست از آن رو صَديق (راستگو) ناميده شده است كه درباره تو و عيب هايت ، به تو راست مى گويد . پس هركه چنين باشد ، به او اعتماد كن ، كه او ، دوست راستين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه برادرى ، به نيكى ياد كردن در غياب و هديه كردن عيب ها [در حضور] است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه عيبت را برايت روشن كند ، دوست توست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه نيكخواهى نكند ، دوستى را خالص نساخته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه تو را دوست بدارد ، [از بدى ]بازمى داردت و هركه تو را دشمن بدارد ، برمى انگيزدت .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : محبوب ترينِ برادرانم در نظر من ، كسى است كه عيب هايم را به من هديه كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465