کتابخانه احادیث شیعه

و ـ برآوردن نياز

رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمنان ، برادرند و برخى از آنان ، نيازهاى برخى ديگر را برمى آورند. بر اثر برآوردن نيازهاى يكديگر است كه خداوند در روز قيامت ، نيازهايشان را برمى آورد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه در پىِ برآوردن نيازهاى برادرش باشد ، خداوند نيز نيازهايش را برمى آورد .
نمایش منبع
الكافى ـ مُصبِّح بن هِلْقام از ابوبصير ـ : شنيدم كه امام صادق عليه السلاممى فرمود : «هركس از ياران ما كه شخصى از برادرانش براى برآوردن نيازى از او كمك بخواهد و او نهايتِ سعى خود را در اين راه به كار نبرد ، به خدا و پيامبرش و مؤمنان ، خيانت ورزيده است!» .
[ابوبصير مى گويد كه ]به امام صادق عليه السلامگفتم : مقصود شما از مؤمنان چه كسانى است ؟
فرمود : «[همه مؤمنان] از زمان امير مؤمنان به بعد» .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از صَفْوان جَمّال ـ : نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودم كه مردى از اهل مكّه به نام «ميمون» ، بر ايشان وارد شد و از ناتوانى در پرداخت كرايه راه ، شكايت كرد . حضرت به من فرمود : «برخيز و به برادرت كمك كن» .
من نيز برخاستم و خداوند ، كرايه او را فراهم آورد و من به جايگاهم برگشتم .
امام صادق عليه السلامفرمود : «با نياز برادرت چه كردى ؟».
گفتم : پدر و مادرم فدايت ! خداوند ، آن را برآورد .
حضرت به سخن ، آغاز كرد و فرمود : «هان ! اين كه به برادر مسلمانت كمك كنى ، نزدم محبوب تر از هفت بار طواف خانه خداست» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462