کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، رحمت كند دوستى را كه به دوستش در كار خيرش يارى رساند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : مسلمان ، برادرِ مسلمان است و لوازم ضرورى زندگى را از او دريغ نمى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا تو را نسبت به دوستت فريب دهند [و رابطه شما را قطع كنند ]يا آن كه [با رفتارت ]مغلوب دشمنت شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با برادرى پرهيزگار و ديندارْ مصاحبت كن ، تا سلامت مانى ، و از او راهنمايى بخواه ، تا سود برى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران را به مقدار تقوا[يى كه دارند ، ]دوست بدار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بپرهيز از آن كه چنان دوستت را از خود برانى كه از [حدود ]دوستى ات نيز بيرون برود ؛ بلكه براى او از دوستى خود ، جايى بگذار كه براى بازگشت ، به آن اعتماد كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به دوست خود بدى كند و [با رفتارش ]او را تباه سازد ، [گويى ]از شمار [نيروهاى ]خود كاسته است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تباه ساختن دوست ، از بى توفيقى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا چنان دوستت را از خود برَمانى كه دورى از تو را برگزيند و جدايى را ترجيح دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه يكى از يارانت نيكى كرد ، همه خوبى خودت را نثارش مكن و چيزى از آن را باقى بگذار ، تا به هنگام ديدنِ نيكخواهى بيشتر او ، آن را نثارش كنى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه دوستى داشتى كه برادرى و دوستىِ او را نمى پسنديدى ، آن را بر مردمْ آشكار مكن ؛ چون كه او همچون شمشير كُندى است در خانه انسان ، كه بِدان دشمنش را مى ترساند ، حال آن كه دشمن نمى داند آن شمشير ، بُرنده است يا كُند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه با كسى دوست شدى ، بر تو لازم است كه با دوست او نيز دوست باشى ؛ ليكن بر تو لازم نيست كه با دشمن او دشمن شوى ؛ زيرا اين مسئله بر خدمتكار او لازم است ، نه بر همانند او .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : اين كه دوستت را نزد دشمنت ببينى ، به تو زيان نمى زند ؛ چون كه اگر برايت سودى نداشته باشد ، زيانى هم به تو نمى رساند .
نمایش منبع
المعجم الكبير ـ به نقل از حارث ـ : على عليه السلام درباره «مردانگى» از فرزندش حسن بن على عليه السلامپرسش هايى كرد ... . [از جمله ]پرسيد : «بزدلى چيست ؟» .
پاسخ داد : گستاخى در برابر دوست و پشت كردن به دشمن .
نمایش منبع
داوود عليه السلام : دشمنىِ يك تن را [حتى] به بهاى دوستى هزار تن نيز مَخر!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه همواره انتظار داشته باشد كه دوستش او را بر خود مقدّم دارد ، هميشه خشمگين خواهد بود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
كسى با من دوستى نكرد ، جز آن كه/
دوستىِ ناب خود را همواره نثارش كردم.

و كسى با من دشمن نشد ، گرچه در حقّ ما بدى كرد /
جز آن كه همواره هدايت او را از خداى رحمان خواستار شدم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
مانند پدرى كه به فرزندانش مهربانى مى كند/
براى دوستت فروتنى كن .

آنان را چونان بيمارى كه تندرستى خود را مى جويد ، بجوى/
و دروغگو را رها كن كه شايسته مصاحبت نيست .

دوستت را در همه حال ، حفظ كن/
و شخصى را به دست آر كه دروغ نمى گويد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465