کتابخانه احادیث شیعه

آنچه آخرت را آباد مى كند

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر خرابى را آباد كننده اى است و آباد كننده آخرت ، عقل است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس آخرت را مى خواهد ، بايد زيور زندگى دنيا را رها كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بارخدايا! مرا با دنيا به دينم ، و با تقوا به آخرتم ، كمك كن .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : به آخرت دست نمى يابيد ، مگر با رها كردن [علاقه به] دنيا و برهنه شدن از آن . به شما سفارش مى كنم كه دوست بداريد آنچه را خدا دوست مى دارد و دشمن بداريد آنچه را خدا دشمن مى دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند هر گاه بنده اى را دوست بدارد ، امور دنيا را بر او مى بندد و امور آخرت را بر او مى گشايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ كس به جايگاه رفيع آخرت نمى رسد ، مگر با اخلاص در عمل ، كوتاه كردن آرزو و در پيش گرفتن تقوا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه سراى اقامتش را آباد كند ، خردمند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند ، كسى است كه بر هوس خويش چيره شود و آخرتش را به دنيايش نفروشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند ، كسى است كه از شهوتش دورى كند و دنيايش را به آخرتش بفروشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه آخرت را بر دنيا ترجيح ندهد ، از خِرَد ، بى بهره است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس رسـتگارى آخـرت را دوسـت دارد ، بـايد تقوا پيشه كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه براى سراى اقامتش بكوشد ، عملش خالص مى گردد و بيمش فزونى مى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس اعمالش از معصيت به سلامت مانَد ، به آرزويش از آخرت ، دست مى يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر خواهان رستگارى و عزّتمندىِ آخرت هستيد ، در اين سراى فانى ، براى سراى باقى [ ، توشه [برگيريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خود را به انجام دادن [و كسب] خصلت هاى والاى انسانى و به دوش كشيدن بار غرامت ها و بدهى ها[ى ديگران و پرداختن از طرف آنها [عادت بده تا جانت شريف گردد و آخرتت آباد شود و ستايندگانت فزونى گيرند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با ترك [علاقه به] دنيا ، آخرت را تحصيل كنيد و با ترك دين ، دنيا را تحصيل نكنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به نعمت هاى آخرت راغب باشد ، به اندكِ دنيا قناعت مى ورزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به آخرت يقين داشته باشد ، دنيا را فراموش مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به آخرت يقين داشته باشد ، از دنيا روى مى گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در نَفْسَت خوار و در دينَت عزيز باش و آخرتت را حفظ كن و دنيايت را ببخش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ كس به آنچه از آخرت مى خواهد ، نمى رسد ، مگر با رها كردن آنچه از دنيا مى خواهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه سراى ماندگار را دوست دارد ، از لذّت ها روى مى گرداند.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ خطاب به هشام بن حَكَم ـ : اى هشام! مسيح عليه السلام به حواريان فرمود : « ... اى بندگان دنيا! حقيقتى را به شما بگويم : به شرافت آخرت نمى رسيد ، مگر با وا نهادن آنچه دوست مى داريد . پس ، كار توبه را به فردا ميفكنيد ؛ زيرا كه قبل از فردا[ىِ قيامت] ، روز و شبى است و قضاى (حُكم) خداوند در آن روز و شب ، آمد و شد مى كند» .
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : از پليدى دنيا ، اين است كه خداوند در آن معصيت مى شود ، و آخرت به دست نمى آيد ، مگر با ترك دنيا.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام ـ از اندرزهايش در انجيل و جز آن ـ : حقيقتى را به شما بگويم :
اى بندگان دنيا! كسى كه دنياخواهىِ او كم نمى شود و رشته رغبتش به دنيا قطع نمى گردد ، چگونه به آخرت دست يابد؟!
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465