کتابخانه احادیث شیعه

اى هشام! حكمت را به نادانان مياموزيد كه بر آن ستم روا داشته ايد ، و از شايستگانش دريغ مداريد كه به آنان ستم كرده ايد.
نمایش منبع
اى هشام! آن را كه مردانگى نباشد ، دين نباشد ، و آن را كه خِرد نباشد ، مردانگى نباشد.
نمایش منبع
اى هشام! خردمند دروغ نگويد ، هر چند دلخواهش باشد.
نمایش منبع
اى هشام! خردمند با آن كس كه از تكذيبش بيم دارد ، سخن نمى گويد ، و ازهر كس كه از دريغ ورزى اش بيم دارد ، درخواست نمى كند.
نمایش منبع
از خدا در نهان هاى خويش شرم داريد ، همچنان كه در عيان از مردم ، شرم مى كنيد.
نمایش منبع
اى هشام! آنچه از دانش [تاكنون] نياموخته اى ، بياموز و از آنچه آموخته اى ، به نادان بياموز.
نمایش منبع
كامل ترينِ مؤمنان در ايمان ، نيك خوترين آنهاست.
نمایش منبع
اى هشام! داستان دنيا به آب دريا مانَد كه تشنه هر چه از آن بنوشد ، تشنگى اش فزونى يابد تا او را بكُشد.
نمایش منبع
اى هشام! از بزرگنمايى بپرهيز ؛ زيرا هر كس در او هموزنِ دانه اى بزرگنمايى باشد ، به بهشت درنيايد.
نمایش منبع
اى هشام! از ما نيست آن كه هر روز به حساب خود نرسد [تا] اگر كار نيك كرده ، بر آن بيفزايد و اگر بد كرده ، از خدا آمرزش خواهد و به درگاهش توبه آرد.
نمایش منبع
اى هشام! از طمع بپرهيز و تو را از آنچه در دست مردم است ، نوميدى بايد.
نمایش منبع
هركه به عوض (و پاداش) گرفتن يقين داشته باشد ، در بخشندگى ، گشاده دستى مى كند.
نمایش منبع
هركه ميانه روى كند و قناعت ورزد ، نعمت بر او بپايد و هر كه بى جا مصرف نمايد و زياده روى كند ، نعمتش زوال يابد.
نمایش منبع
از خدا پروا دار و حق را بگو ، اگر چه هلاكت تو در آن باشد ، كه نجاتت درهمان حقگويى است.
نمایش منبع
بپرهيز كه [از صرف مالى] در راه طاعت خدا دريغ ورزى ، آن گاه ، دوچندانش را در راه معصيت خرج كنى.
نمایش منبع
سه چيز ديده را روشن كند : به سبزه نگريستن ، به آب روان نگريستن و به روى زيبا نگريستن.
نمایش منبع
خوشْ همسايگى [تنها] خوددارى از آزار دادن [همسايه] نيست ، بلكه شكيبايى بر آزار [ديدن از همسايه] است.
نمایش منبع
از تنگْ دلى و تن آسايى بپرهيز ؛ زيرا اين هر دو ، تو را از بهره هاى دنيا وآخرتت باز مى دارد.
نمایش منبع
براى نفس خود از دنيا بهره اى قرار دهيد . به آن اندازه كه آنچه خواهشِ حلال كند و به مردانگى خللى نرساند و زياده روى در آن نباشد ، به او بدهيد ، و از اين روش ، در انجام دادن امور دين يارى جوييد (و نيرو يابيد).
نمایش منبع
هر كه فهمِ دين نيابد ، خداوند ، هيچ كردارى را از او نپسندد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

إنَّ اللّه‏َ يَغضَبُ لِغَضَبِ فاطِمَةَ و يَرضى لِرِضاها

به يقين خداوند با خشم فاطمه به خشم مى‏آيد و با خشنودى او خشنود مى‏شود

بحار الأنوار : ج 43 ، ص 320

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3463