مذمت قطع کردن حرف دیگران

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : مذمت قطع کردن حرف دیگران
کلید واژه : پرحرفی پیامبر صلی الله علیه و آله