توکل بر خدا

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : توکل بر خدا
کلید واژه : اعتماد امام جواد علیه السلام توکل