فروخوردن خشم

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : فروخوردن خشم
کلید واژه : امام کاظم علیه السلام خشم غضب قیامت