قطار زمان

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : قطار زمان
کلید واژه : آخرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سفر