سخن و سکوت

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : سخن  و سکوت
کلید واژه : امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخن سکوت