دل و دیده

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : دل و دیده
کلید واژه : امام صادق علیه السلام دل قلب قلب سلیم