کوچکی و بزرگی

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : کوچکی و بزرگی
کلید واژه : امیرالمؤمنین علی علیه السلام تکبّر تواضع