دربانی دل

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : دربانی دل
کلید واژه : امیرالمؤمنین علی علیه السلام دل ذکر قرآن یاد خدا